More from 'Jaap Baar '

Een noodlottige Halloween

Een noodlottige Halloween
29 oktober 2020

Komend weekeinde is het Halloween. Een uit Amerika overgewaaid ‘feest’, dat hier ten lande (als u het mij vraagt gelukkig) nog niet heel erg veel voet aan de grond krijgt. Toch verkopen de tuincentra hier ook de nodige Halloween-prullaria. Tijdens een van mijn thuiswerkdagen afgelopen week ben ik er zelf ook op uitgestuurd om een keur aan kleine pompoenen voor bij de voordeur in te slaan. Bij die stand van zaken kan een blog die in het teken staat van Halloween natuurlijk niet uitblijven.

Voor de laatste keer over gefinancierde rechtsbijstand (en toch ook een beetje over honden)

Voor de laatste keer over gefinancierde rechtsbijstand (en toch ook een beetje over honden)
13 november 2019

Een onderwerp waar uiteraard al veel en vaak over geschreven is, is het beleid van de minister voor (tegen) rechtsbescherming. Met name ook de bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand. Ondanks dat daar nog zeer recent en ook al zoveel over geschreven is, door diverse auteurs op dit platform en daarbuiten; met name Eric Steller en Anno Huisman verdienen in dat verband op zijn minst eervolle vermeldingen, kan ik het toch niet nalaten mijn laatste plasje hier op dit forum ook daarover te doen.

Vergoeding van kosten na een beklagprocedure, een update

Vergoeding van kosten na een beklagprocedure, een update
28 augustus 2018

9 maanden geleden schreef ik een blog over de vergoeding van proceskosten op grond van artikel 591 en 591a Sv, na een succesvol beklag tegen inbeslagname, op grond van artikel 552a Sv. Ik werd in beide verzoeken uiteindelijk niet-ontvankelijk verklaard door de Rechtbank Noord-Holland, met als motivering dat indien van een door de verdachte ingediend klaagschrift op de voet van artikel 552a Sv sprake is, de zaak pas geëindigd is indien uitspraak is gedaan op de hoofdzaak.

PvhHvdBTI&R: "Partij voor het Herstel van de Balans Tussen Instrumentaliteit & Rechtsbescherming”

PvhHvdBTI&R: "Partij voor het Herstel van de Balans Tussen Instrumentaliteit & Rechtsbescherming”
20 juni 2018

Op twitter werden een aantal advocaten, waaronder ondergetekende, vandaag door @bartnooitgedagt getagd met de opmerking dat wij betere Ministers voor Rechtsbescherming zouden vormen dan de huidige. Dit als reactie op een aantal tweets waarin (wederom) de nodige kritiek werd geuit op het beleid van deze minister en dus het beleid van deze regering. De afgelopen dagen verscheen in het nieuws, althans in ieder geval in mijn timeline, dat zowel de Nederlandse Orde van Advocaten, de Raad voor de Rechtspraak en Raad voor Strafrechtstoepassing (RSJ) het wetsvoorstel met betrekking tot de wijziging van de voorwaardelijke invrijheidsstelling ontraden, of in ieder geval aanraden dat voorstel te heroverwegen. Het zal mij benieuwen of dat ook daadwerkelijk gebeurt. Bij gelegenheid van eerdere media-aandacht werd dit voorstel door de minister en vertegenwoordigers van andere regeringspartijen immers nog met hand en tand verdedigd. Zowel de minister als bijvoorbeeld kamerlid Van Toorenburg van het CDA stelden dat het verlenen van voorwaardelijke invrijheidsstelling een automatisme zou zijn en dat de grootste criminelen de grootste cadeaus zouden krijgen. In Nieuwsuur zei Van Toorenburg nog dat uit onderzoek zou blijken dat iemand eigenlijk maar effectief twee jaar wordt gevolgd. Sindsdien wordt haar op twitter door advocaat Jeroen Soeteman dagelijks gevraagd aan te geven welk onderzoek dat is, tot op heden zonder reactie. Uit het deze maand verschenen onderzoek van de Erasmus Universiteit, in opdracht van de regering, die daartoe door de tweede kamer was aangespoord, blijkt overigens dat de huidige praktijk goed werkt en dat voorwaardelijke invrijheidstelling bepaald geen automatisme is.

Strijd om stukken; ‘Escape plan’

Strijd om stukken; ‘Escape plan’
16 april 2018

In een aantal recente blogs dat ik voorbij zag komen, werd aandacht besteed aan het moment waarop de verdediging recht zou hebben de stukken in te zien. Zo stelde advocaat Vasco Groeneveld dat uit de wet en de Europese richtlijn waar die wet op gebaseerd is op grond van artikel 30 Sv voor het eerste verhoor inzage moet worden verleend in de processtukken (http://ivorentoga.nl/archieven/4493). Groeneveld stelt in zijn blog overigens dat artikel 30 Sv een slapend bestaan leidt en vrijwel nooit door advocaten wordt ingeroepen. Dit terwijl ik samen met mr. Verweijen toch al in 2014 in het advocatenblad ‘tips voor de verdediging’, publiceerde, over het recht op kennisname van processtukken (http://advocatenblad.nl/2014/11/27/tips-voor-de-verdediging/#sdfootnote3sym).


De grens tussen toezicht en opsporing bij kalverfraude, de koe bij de horens gevat

De grens tussen toezicht en opsporing bij kalverfraude, de koe bij de horens gevat
8 februari 2018

De afgelopen tijd was de zogenaamde ‘kalverfraude’ uitgebreid in het nieuws. Kort gezegd zou het gaan om boeren die kalfjes op papier toeschreven aan een andere koe die al gekalfd had, omdat dat gunstig is voor de fosfaatnormen. De minister kondigde maatregelen en controles aan. Ik mocht over dit onderwerp een kort interview geven aan vakblad Boerderij. Daar was vooral aandacht voor de vraag wat boeren nu te doen staat bij een controle van de NVWA.

591a na 552a: vergoeding van kosten na een beslagprocedure

591a na 552a: vergoeding van kosten na een beslagprocedure
27 november 2017

Nadat de beklagrechter van de Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem het beklag gericht tegen de voortduring van inbeslagname van de hond van cliënte gegrond verklaarde en de hond dus werd teruggegeven, diende ik namens cliënte een verzoek in tot vergoeding van de kosten die zij in verband met die procedure had moeten maken. Kosten voor het opstellen van een deskundigenrapport, op de voet van artikel 591 Sv en kosten voor mijn bijstand, op grond van artikel 591a Sv. Het verzoekschrift zou op zitting worden behandeld.

Artikel 2.5.4.1.1, een gemiste kans tijdens het derde congres modernisering strafvordering

Artikel 2.5.4.1.1, een gemiste kans tijdens het derde congres modernisering strafvordering
25 september 2017

Op donderdag 14 september 2017 was ik aanwezig bij het derde congres modernisering strafvordering, in de Fokker Terminal te Den Haag. Op het programma stond onder andere de bespreking van de uitkomsten van de consultatie van de boeken 1 en 2 van het nieuwe Wetboek van Strafvordering. Daartoe werd onder meer een plenaire discussie gevoerd met vertegenwoordigers van organisaties die over deze boeken een advies hadden uitgebracht. Tijdens die discussie passeerden verschillende onderwerpen de revue, zo ook het voorgestelde artikel 2.5.4.1.1 Sv. In lid 2 van dat voorgestelde artikel is opgenomen dat een bevel tot voorlopige hechtenis achterwege blijft indien het daarmee nagestreefde doel ook door middel van een bevel tot voorlopige vrijheidsbeperking kan worden verwezenlijkt. De schorsing krijgt dus een nieuwe naam. Bovendien wordt gecodificeerd en geëxpliciteerd dat naar alternatieven voor voorlopige hechtenis gekeken moet worden.

Strafrechtelijk beslag op levende dieren

Strafrechtelijk beslag op levende dieren
27 juni 2017

Het gebeurt regelmatig dat de dierenpolitie dieren in beslag neemt, veelal gaat het daarbij om huisdieren als honden en katten (maar ook cavia’s, wandelende takken, keverlarven en gekko’s heb ik al voorbij zien komen), vanwege bijvoorbeeld vermeende verwaarlozing of vanwege een bijtincident. Als advocaat die regelmatig in ‘dierenzaken’ optreedt (zie ook mijn eerdere blog), kom ik dit soort zaken veelvuldig tegen. Vooral procedures over honden komen veel voor. Procedures die mij, vanwege mijn interesse voor dierenzaken maar ook als trotse hondenbezitter (foto), aan het hart gaan. De emoties lopen bij dit soort procedures vaak hoog op. Een hond is voor veel mensen als een kind. Niets is erger dan wanneer die hond plotseling meegenomen wordt, ergens heengebracht wordt terwijl aan de baas niet verteld wordt waarheen en het vaak weken duurt voordat enig zicht is op teruggave. Voor de baasjes maar zeker ook voor de honden een ingrijpende ervaring.

Een lofzang op de strafbeschikking

Een lofzang op de strafbeschikking
18 april 2017

Met Pasen kan een lofzang niet ontbreken. Een van de bekendste lofliederen, het ‘Gloria’, mocht enkele eeuwen lang door priesters zelfs enkel op de dag van hun eerste mis of ten tijde van Pasen aangeheven worden.