Swipe to the left

Arbeidsrecht

RSS Feed

Het arbeidsrecht gaat opnieuw op de schop: 5 belangrijke wijzigingen voor de praktijk

Het arbeidsrecht wordt per 1 januari 2020 ingrijpend gewijzigd. Alweer. De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is op 20 mei jl. in de Eerste Kamer behandeld en wordt volgende week ter stemming gebracht. De Wab staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van een groter pakket aan wijzigingen en maatregelen en heeft als doel -de naam zegt het al - de arbeidsmarkt weer in balans te krijgen. Niet alleen specialisten uit het veld, maar ook de Raad van State, de Tweede- en Eerste Kamer zijn kritisch. Zij vrezen voor een ‘waterbedeffect’ en vinden de invoering van de wet per 1 januari a.s. prematuur. Toch zal de wet er volgend jaar komen. De coalitiepartijen kunnen namelijk rekenen op steun van de SGP, waarmee een meerderheid een feit is.

Transitievergoeding bij gedeeltelijk ontslag

Inmiddels weten we sinds september 2018 dat de Hoge Raad ook een transitievergoeding kan toewijzen bij gedeeltelijk ontslag. In deze blog herhaal ik nog even kort de heersende leer van de Hoge Raad en bespreek ik een recente opvallende uitspraak van de rechtbank Limburg die nadien over dit onderwerp is verschenen.

​Een all-in salaris: mag dat eigenlijk wel?

De wet bepaalt dat een werknemer naast het afgesproken bruto salaris recht heeft op 8% vakantiegeld en op minimaal 20 betaalde vakantiedagen per jaar (op fulltime basis). Veruit de meeste werkgevers betalen het vakantiegeld jaarlijks in de maand mei en betalen hun werknemers door tijdens het opnemen van vakantiedagen. Er zijn echter ook werkgevers die hun werknemers een zogeheten all-in salaris betalen, dus een salaris inclusief vakantiegeld én inclusief loondoorbetaling tijdens vakantie. Maar mag dit eigenlijk wel?

​10 tips voor een gezonde en veilige werkomgeving

By Angelique Dijkhuizen 26 april 2019 3713 keer bekeken 1 comment

Goede werkomstandigheden zijn voor werknemers belangrijk om hun werk veilig en gezond, maar ook goed en efficiënt uit te kunnen voeren. Een goede inrichting van de werkplek is daarvoor de basis. De werkruimte moet bijvoorbeeld geschikt zijn voor de werkzaamheden die er plaatsvinden, voldoende licht zijn en er moeten goed werkende noodvoorzieningen zijn. Ook gelden er wettelijke regels voor de bouw en inrichting van bedrijfsruimten, bijvoorbeeld voor brandveiligheid.

Tweede Kamer heeft Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) aangenomen – wat staat ons te wachten?

Met een kleine meerderheid van stemmen heeft de Tweede Kamer op 5 februari jl. de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) aangenomen. De wet is nagenoeg ongewijzigd aangenomen. Alleen de voorgestelde proeftijd van vijf maanden voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd (de zogenoemde ‘proeftijd XL’) heeft het niet overleefd. Deze herziening komt vrij rap op de in 2015 ingetreden Wet Werk en Zekerheid en bevat grotendeels reparatiewetgeving. Het beoogde doel van de WAB is kort gezegd vaste contracten aantrekkelijker maken voor werkgevers en flexibele arbeid meer perspectief op zekerheid bieden. Wat gaat de WAB nu voor de praktijk betekenen? Deze blog zet de belangrijkste wijzigingen op een rij.

Liefde op de werkvloer: wat mag wel en wat mag niet?

Aan Cupido’s magische pijlen valt soms niet te ontkomen, ook niet op het werk. Hoewel liefde op de werkvloer de werkdag extra glans kan geven, kan een amoureuze verhouding ook vergaande arbeidsrechtelijke consequenties met zich brengen. Soms gaan werk en liefde gewoonweg niet samen en moet de arbeidsovereenkomst zelfs wijken. In deze blog: de arbeidsrechtelijke gevolgen van (verboden) liefde op het werk.

Geen baan of verlenging wegens zwangerschap: welke juridische mogelijkheden zijn er?

Je denkt er liever niet aan, maar helaas is de kans dat het gebeurt niet denkbeeldig, namelijk dat een leuke baan aan je neus voorbij gaat vanwege je zwangerschap of dat je contract om die reden niet wordt verlengd. Uiteraard zijn er – gelukkig – vele werkgevers die positief omgaan met een zwangerschap. Voor het geval je echter een minder meewerkende werkgever hebt getroffen, is het goed om te weten wat je rechtspositie is in deze situatie is. Deze blog gaat in op de juridische mogelijkheden bij zwangerschapsdiscriminatie.

De vervaltermijnen van art. 7:686a lid 4 BW (ambtshalve) toepassen bij verweer?

In de beschikking van de Hoge Raad van 14 december 2018 gaat het om de vraag of de zéér korte vervaltermijn van art. 7:686a lid 4, aanhef en onder b BW ook geldt voor een verweer of zelfstandig verzoek tegen een binnen de termijn van drie maanden ingediend verzoek. Verder is de vraag aan de orde of deze vervaltermijn van openbare orde is en daarom ambtshalve door de rechter moet worden toegepast.

Slapende dienstverbanden wakker geschud door de compensatieregeling?

De werkgever is wettelijk niet verplicht om de arbeidsovereenkomst van een langdurig zieke werknemer op te zeggen. Als een werknemer langer dan twee jaar ziek is, stopt weliswaar de loondoorbetalingsverplichting maar veel werkgevers kiezen ervoor het dienstverband ‘slapend’ houden, bijvoorbeeld om geen transitievergoeding te hoeven betalen. Kan een werkgever toch gedwongen worden dit slapende dienstverband met zijn zieke werknemer te beëindigen? Advocaat Bernard de Leest licht de mogelijke consequenties van het slapend dienstverband toe.

Wat betekent de Wet arbeidsmarkt in balans voor de proeftijd?

Met de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) wil Kabinet Rutte-III het voor werkgevers aantrekkelijker maken om werknemers in vaste dienst te nemen. Als dit wetsvoorstel wordt aangenomen, zal het arbeidsrecht op een aantal belangrijke punten gewijzigd worden. Zo zal de Wab een cumulatiegrond bij ontslag introduceren. Dan kunnen meerdere ontslaggronden worden gecombineerd, waarmee het gemakkelijker dan nu moet worden om arbeidsovereenkomsten te beëindigen. Daarnaast zal de ketenregeling ruimer worden en krijgen werknemers vanaf het begin van een dienstverband recht op een transitievergoeding. De Wab heeft ook gevolgen voor de proeftijd. Vanuit diverse hoeken - zowel vanuit de politiek als vanuit de vakbonden en arbeidsmarktdeskundigen - zijn tegen de voorgestelde wijzigingen op dit punt heel wat bedenkingen geuit. Vanochtend is zelfs bekend gemaakt dat notabene de regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie in de voorgestelde veranderingen ter zake de proeftijd niet zo veel zien. In deze blog sta ik kort stil bij de voorgestelde wijzigingen omtrent de proeftijd en de bedenkingen tegen deze plannen.