Swipe to the left

Fiscaal Recht

RSS Feed

Begrijpelijke taal

By mr. B.F.A. van Huijgevoort 13 maart 2019 360 keer bekeken Geen opmerkingen

Diverse leden van de Tweede Kamer willen dat rechters in hun uitspraken meer begrijpelijke taal gaan gebruiken en dat uitspraken worden geschreven op taalniveau B1 (Kamerstukken II, 2018-2019, 35 000 VI, nr. 58). Afgezien van de vraag of het aan de politiek is om zich te bemoeien met de wijze waarop rechters hun uitspraken inkleden, vormt deze wens voor mr. B.F.A. van Huijgevoort aanleiding om een van die uitspraken onder de loep te nemen.

Rendement+

By dr. A. Rozendal 7 maart 2019 306 keer bekeken Geen opmerkingen

Op dit moment worden in de praktijk talloze discussies gevoerd tussen belastingplichtigen en de fiscus over de vraag of vastgoedexploitatie door een vennootschap al dan niet kwalificeert als het drijven van een onderneming. Dit is van belang voor de toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in geval van een schenking of vererving van ab-aandelen in een vennootschap. Aanleiding voor dr. A. Rozendal om de rendementseis onder de loep te nemen.<

‘Wij willen al den duyvel aff hebben!’

By mr.drs. C.M. Dijkstra 27 februari 2019 474 keer bekeken Geen opmerkingen

In deze NTFR Opinie wil Carl Dijkstra vooral een vraag stellen. Geen retorische vraag, maar een vraag in alle openheid: is belastingweigering onder bepaalde omstandigheden toelaatbaar, en zo ja, onder welke omstandigheden? Kortom, de vraag naar ‘fiscale donquichotterie’.

Objectief, subjectief of hybride?

By prof. dr. R.P.C. Cornelisse 20 februari 2019 471 keer bekeken Geen opmerkingen

Met ingang van 1 januari jl. kent de Wet VPB 1969 in de vorm van art. 15b een generieke renteaftrekbeperking (op basis van een earningsstrippingmethodiek). Grof gezegd is het saldo aan renten (‘rentelasten ter zake van geldleningen verminderd met het bedrag aan rentebaten’) aftrekbaar tot een bedrag gelijk aan 30% van de fiscale EBITDA van de belastingplichtige. In deze Opinie staat prof.dr.R.P.C. Cornelisse stil bij de vraag op welke wijze het begrip rentebaten, zoals vervat in art. 15b Wet VPB 1969, moet worden geduid.

Kosten van rechtsbijstand ter bestrijding van een boete

By Prof.mr.dr. P.G.H. Albert 13 februari 2019 378 keer bekeken Geen opmerkingen

In de NTFR Opinie van deze week onderzoekt prof.mr.dr. P.G.H. Albert of een arrest van 7 december 2018 van belang zou kunnen zijn voor de uitleg van art. 3.14, lid 1, onderdeel c, Wet IB 2001 (kosten die verband houden met geldboeten zijn niet aftrekbaar) en art. 3.14, lid 1, onderdeel d, Wet IB 2001 (kosten die verband houden met een misdrijf zijn niet aftrekbaar).

Speelt de wetgever vals?

By mr. A.J. van Lint 6 februari 2019 463 keer bekeken Geen opmerkingen

Om de tango te kunnen dansen is niet alleen een goede danspartner nodig, maar ook de juiste muziek. Wanneer in deze metafoor de inspecteur en de belastingplichtige (en diens adviseur) de dansende partijen zijn, is het de wetgever die voor de muziek moet zorgen. En de kwaliteit daarvan is zorgwekkend te noemen. Een enkele valse noot is voor het dansende paar nog overkomelijk, maar als een flink deel van de partituur uit muzikale missers bestaat, wordt het wel heel lastig om nog een fatsoenlijke dans ten beste te geven. De NTFR Opinie van deze week is geschreven door mr. A.J. van Lint.

Fiscale transparantie van de gehuwde vrouw in de IB

By prof.dr. S.J.C. Hemels 31 januari 2019 518 keer bekeken Geen opmerkingen

Bewindslieden van Financiën zijn de laatste jaren over het algemeen geen fiscaal specialisten. In korte tijd moeten zij zich dit complexe vakgebied eigen maken. Het opfrissen van het collectieve fiscale geheugen lijkt, ook gegeven recente ontwikkelingen als de Nashvilleverklaring, opportuun. In deze Opinie analyseert prof.dr S.J.C. Hemels daarom de fiscale historie van de Nederlandse gehuwde vrouw in haar sociaal-culturele, politieke en juridische context.

Verschillen werknemers - zzp'ers verkleinen

By dr. D. Molenaar 31 januari 2019 483 keer bekeken Geen opmerkingen

De NTFR Opinie van deze week van dr. D. Molenaar gaat over zzp'ers. Nederland heeft één miljoen zzp’ers op een beroepsbevolking van negen miljoen werkenden. De grote groei van het aantal zzp’ers is begonnen in de periode 2001 t/m 2007 met de introductie van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR), het afschaffen van beroepskostenaftrek voor werknemers, de verhoging van de zelfstandigenaftrek (ZA), de introductie van de MKB-winstvrijstelling (MWV) en het afschaffen van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ).

Even voorstellen: de auteurs van NDFR

By Sdu-redactie 28 januari 2019 8433 keer bekeken Geen opmerkingen

Wie vormt de ruggengraat van het fiscale platform NDFR? Als je het aan Sdu vraagt: de auteurs. Dagelijks schrijven en bewerken 473 fiscale specialisten up-to-date commentaren op fiscale wetgeving en jurisprudentie. Waar halen deze auteurs hun gedrevenheid vandaan en hoe willen zij hun collega-fiscalisten inspireren? NDFR daagde een aantal fiscale auteurskoppels uit om voor de camera een standpunt in te nemen over elkaars vakgebied met de vraag: Welke interessante (nieuwe) ontwikkeling zien jullie binnen elkaars specialisatie? Auteursvuurwerk gegarandeerd!

Balanceren tussen rechtsbescherming en rechtsmisbruik

By mr.dr.N. Djebali 16 januari 2019 768 keer bekeken Geen opmerkingen

Mr.dr. N. Djebali begint dit nieuwe jaar in de NTFR Opinie van deze week stevig en vat een lastig, zich voor menig discussie lenend onderwerp bij de horens: rechtsmisbruik. Helaas zijn in de belastingrechtspraak ieder jaar wel weer (nieuwe) gevallen zichtbaar waarin er sprake is van een wijze van uitoefening van het recht die de kennelijke grenzen daarvan te buiten gaat. Ook in ‘huis-tuin-en-keuken’-casussen is misbruik van recht zichtbaar hetzij langs de grenzen van de wet wordt geschoren.