Swipe to the left

Fiscaal Recht

RSS Feed

Enkele fiscale aspecten van een Initial Coin Offering in het Nederlandse belastingrecht

By prof.dr. J.P. Boer 7 days ago 239 keer bekeken Geen opmerkingen

Prof. dr. J.P. Boer gaat in de NTFR Opinie van deze week in op enkele fiscale aspecten van een Initial Coin Offering in het Nederlandse belastingrecht. Het fenomeen van de Initial Coin Offering (ICO) – de term is afgeleid van een Initial Public Offering (IPO) – mag sinds enige tijd rekenen op belangstelling van beleggers en toezichthouders wereldwijd.

Onrust in wrakingsland

By mr. R. den Ouden 15 days ago 588 keer bekeken Geen opmerkingen

In de NTFR Opinie van deze week gaat mr. R. den Ouden in op de wrakingsprocedure. In een rechtsstaat heeft, zoals ook in art. 6 EVRM is verwoord, eenieder recht op behandeling van zijn zaak door een onpartijdige rechter. Er dient sprake te zijn van een eerlijk proces. Wanneer rechters zich niet houden aan de regels van een eerlijke procesvoering, kan dat in hoger beroep of in cassatie worden gecorrigeerd.

Ontwijking van dividendbelasting onder de Fusierichtlijn

By mr. dr. J.J. van den Broek 29 days ago 785 keer bekeken Geen opmerkingen

De vraag of ondernemingen dividendbelasting mogen ontwijken is een hot topic. In deze bijdrage gaat mr. dr. J.J. van den Broek in op de juridische vraag of het ontwijken van dividendbelasting bestreden kan worden met de antimisbruikbepaling van de Fusierichtlijn.

Rechterlijk oordeel 'geordende aangifte' toe aan heroverweging!

By Sanne Dorland 2 maanden geleden 458 keer bekeken Geen opmerkingen

In deze NTFR Opinie vraagt Rosery Niessen-Cobben zich af of het in de jurisprudentie ontwikkelde oordeel dat de inspecteur in beginsel mag vertrouwen op de door de belastingplichtige ingediende aangifte, zeker als die aangifte een geordende indruk maakt, anno 2018 nog wel zinvol is. Immers, aangiften worden nu veelal digitaal ingediend.

BEPS en het Caribisch deel van het Koninkrijk

By Prof.dr. P. Kavelaars 2 maanden geleden 687 keer bekeken Geen opmerkingen

Zo’n vijf jaar na de start van het door de OESO geïnitieerde 15-punten BEPS-actieplan en de daarmee nauw samenhangende initiatieven en maatregelen van de EU, is wel duidelijk dat dit initiatief wereldwijd is aangeslagen en een grote impact heeft op de wijze waarop met belastingheffing wordt omgegaan.

Bijvangst van de beoogde ‘afschaffing’ van de Nederlandse dividendbelasting: verbod op belegging in vastgoed door fbi’s. Andere oplossingsrichtingen denkbaar

By prof.dr. H.Vermeulen 2 maanden geleden 1782 keer bekeken Geen opmerkingen

In deze NTFR Opinie onderzoekt prof.dr. H. Vermeulen kort een aantal mogelijke oplossingsrichtingen die wél rechtdoen aan het doel van het regime voor de fbi: fiscale neutraliteit tussen een individuele en een collectieve belegging. De voorlopige conclusie is dat de voorgestelde maatregel onnodig ruw en prematuur is.

Gevraagd! Antwoorden en (her)bezinning – de spoedreparatie fiscale eenheid en art. 20a Wet VPB 1969

By mr. F. van Horzen en mr. B. Suvaal 2 maanden geleden 1667 keer bekeken Geen opmerkingen

Op 4 juni 2018 is het langverwachte wetsvoorstel ‘Wet spoedreparatie fiscale eenheid’ bij de Tweede Kamer ingediend. Tot nu toe is in de parlementaire vragen, pers en literatuur – terecht – veel aandacht uitgegaan naar de gevolgen van de spoedreparatie voor de renteaftrekbeperkende bepalingen (art. 10a Wet VPB 1969 en art. 13l Wet VPB 1969). Over de gevolgen voor de toepassing van art. 20a is beduidend minder geschreven. Deze mogen echter niet on(der)belicht blijven. Ook voor dat element geldt namelijk dat de voorgestelde wettekst veel onduidelijkheden oproept, de memorie van toelichting uiterst summier is, maar de gevolgen voor belastingplichtigen evengoed aanzienlijk kunnen zijn.

Fidelity Funds en de Nederlandse dividendbelasting

By mr. W.F.E.M. Egelie en drs. M.F.C. Cox 3 maanden geleden 1411 keer bekeken Geen opmerkingen

In de NTFR Opinie van deze week bespreken mr. W.F.E.M. Egelie en drs. M.F.C. Cox het op 21 juni 2018 verschenen arrest van het HvJ in de Deense zaak Fidelity Funds (zaak C-480/16, NTFR 2018/1484). Het arrest is mede van belang voor een tweetal Nederlandse zaken die momenteel aanhangig zijn bij het HvJ. Deze twee zaken maken onderdeel uit van een groot aantal verzoeken van buitenlandse beleggingsfondsen die met een beroep op het Unierecht teruggaaf claimen van te hunnen laste ingehouden Nederlandse dividendbelasting.

Interpretatiekwesties in de overdrachtsbelasting

By dr. A. Rozendal 3 maanden geleden 899 keer bekeken Geen opmerkingen

In deze NTFR Opinie bespreekt dr. A. Rozendal twee actuele voorbeelden van interpretatiekwesties die zich in de overdrachtsbelasting voordoen. Bij het interpreteren van wet- en regelgeving en fiscale rechtspraak speelt het taalkundige aspect een belangrijke rol. Helaas is geschreven taal een instrument met de nodige beperkingen.

Vastgoed en btw – Kozuba ja, Kozuba nee?

By mr.drs. W.A.P. Nieuwenhuizen 3 maanden geleden 1343 keer bekeken Geen opmerkingen

Voor mr.drs. W.A.P. Nieuwenhuizen is het meest belangwekkende btw-arrest van de afgelopen tijd de uitspraak in de zaak Kozuba. Enerzijds omdat het om onroerendgoedtransacties gaat en derhalve de financiële belangen voor de praktijk groot zijn, anderzijds omdat een eeuwig discussiepunt, ‘vervaardigd of niet’, vanuit een nieuw gezichtspunt wordt benaderd. In de vakliteratuur is een heel voorzichtig begin gemaakt met een discussie over dit arrest.