Swipe to the left

Fiscaal Recht

RSS Feed

De Deense beneficial ownership-zaken in relatie tot Deister Holding en Juhler Holding

By prof.dr. H. Vermeulen 18 juli 2019 161 keer bekeken Geen opmerkingen

In de belangwekkende Deense beneficial ownership-zaken van 26 februari 2019 (T Danmark en N Luxembourg 1) heeft de Grote Kamer van het HvJ een nieuwe richting gegeven aan het Unierechtelijke misbruikbegrip. In zijn Opinie verdedigt prof.dr. H. Vermeulen de stelling dat het eerdere HvJ-arrest Deister Holding en Juhler Holding zijn gelding niet heeft verloren als gevolg van deze Deense zaken. Naar zijn mening geldt nog steeds dat het houden van aandelen sec geen misbruik impliceert. Dat kan anders worden indien de aandeelhouder slechts een doorgeefluik is. Daarvan is zijns inziens in elk geval geen sprake indien de aandeelhouder zich bezighoudt met ‘het beheren van de activa van zijn dochterondernemingen’. Dat impliceert dat de aandeelhouder bemoeienis heeft met de bedrijfsvoering van zijn dochterondernemingen en zich niet slechts als niet-moeiende houdster opstelt. Voorts meent de auteur dat het misbruikbegrip op een holistische wijze moet worden benaderd en dat daarbij een doorkijkgedachte moet worden gehanteerd. Daarbij moet acht worden geslagen op alle omstandigheden van het geval, waaronder de kenmerken, de structuur en de strategie van het concern.

Taxifying blockchain: het begin van het einde van Moneyland?

By mr. dr. D.R. Post 10 juli 2019 427 keer bekeken Geen opmerkingen

De NTFR Opinie van deze week is geïnspireerd door het boek Moneyland van onderzoeksjournalist Oliver Bullough. Het boek beschrijft op welke wijze diverse vooraanstaande en minder vooraanstaande personen vermogens verborgen houden voor de fiscus. Volgens mr.dr. D.R. Post kan belastingontduiking ook met behulp van technologische hulpmiddelen (gedeeltelijk) worden bestreden. De kenmerken en voordelen van bijvoorbeeld blockchain passen uitstekend bij het bestrijden van belastingontduiking.

De fiscale waan van de dag

By drs. H.J. Bresser 10 juli 2019 247 keer bekeken Geen opmerkingen

De vennootschapsbelasting maakt turbulente tijden door. Vele wijzigingen zijn nauwelijks aangebracht of volgende wijzigingen staan alweer ter consultatie. In zijn Opinie vraagt drs. H.J. Bresser zich af of de wetgever zich niet (te) veel laat leiden door de waan van de dag en de media. Hij roept op tot bezinning en een afgewogen, integrale herziening van de wet Vpb.

Uniforme toepassing nemo tenetur gevraagd

By mr. J. Berns 10 juli 2019 209 keer bekeken Geen opmerkingen

Onlangs heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) opnieuw een belangwekkende uitspraak gedaan met betrekking tot het nemo-teneturbeginsel. Dat beginsel behelst iemands recht om geen bewijs tegen zichzelf te leveren. In deze opinie belicht mr. J. Berns de verschillen in interpretatie van het nemo-teneturbeginsel tussen de Hoge Raad en het CBb.

Fiscale rechtvaardigheid versus respect voor de wetgever

By prof.mr. G.T.K. Meussen 24 juni 2019 521 keer bekeken Geen opmerkingen

Op vrijdag 14 juni 2019 heeft de Hoge Raad een zestal arresten gewezen over de vermogensrendementsheffing betreffende de jaren 2013 en 2014, waarnaar reikhalzend is uitgezien. Centraal staat de vraag of in de betreffende jaren de box 3-heffing in strijd is met het eigendomsrecht zoals dit wordt beschermd door art. 1 EP (bij het EVRM). Het oordeel van de Hoge Raad komt wat prof.mr. G.T.K. Meussen betreft niet als een verrassing; de verwachtingen waren dienaangaande over het algemeen ook niet hooggespannen.

Een beter milieu begint bij … lagere parkeertarieven voor elektrische auto’s?

By mr. E.D. Postema 24 juni 2019 9462 keer bekeken Geen opmerkingen

Een voorgestelde wijziging van de Gemeentewet biedt gemeenten de mogelijkheid om voor elektrische auto’s een korting te geven op de parkeertarieven. In zijn Opinie gaat mr. E.D. Postema in op de vraag of het milieu bij dit wetsvoorstel is gebaat.

De vaststellingsovereenkomst: krampachtige kruisverbanden?

By mr. W.E. Nent 24 juni 2019 305 keer bekeken Geen opmerkingen

De doelmatigheidsbepaling in de AWR staat regelmatig in de weg aan het sluiten van een vaststellingsovereenkomst in situaties die door de Belastingdienst als contra legem worden bestempeld. De vraag is of dat terecht is als sprake is van een bestaande onzekerheid over de toepassing van de beginselen van behoorlijk bestuur.

Nieuwe online oplossing voor de mkb-adviseur

By Suzanne Schönbeck - Uitgever bij Sdu 11 juni 2019 12062 keer bekeken Geen opmerkingen

‘Ik wil mijn bedrijfspand met woongedeelte dat op de balans van mijn eenmanszaak staat met flinke boekwinst verkopen. Hoe pak ik dat aan? En kan ik mijn partner op de loonlijst van mijn bedrijf zetten?’ Vragen van ondernemers lijken soms simpel, maar zijn in de praktijk behoorlijk ingewikkeld. Dankzij Fiscaal en meer...

Wie bestuurt uw auto?

By mr. H.A. Elbert 29 mei 2019 856 keer bekeken Geen opmerkingen

De NTFR Opinie van mr. H.A. Elbert van deze week gaat over het al dan niet vervallen van de youngtimer-regeling en het onverwacht grote succes van andere fiscale stimuleringsregelingen.

De financiering van de bv kan volledig in box 2!

By drs. N.M. Ligthart 22 mei 2019 748 keer bekeken Geen opmerkingen

Het maakt verschil op welke wijze een ab-houder zijn bv financiert. Maar waarom maakt het fiscaal bezien uit in welke vorm een ab-houder zijn bv financiert? In zijn Opinie maakt drs. N.M. Ligthart zich sterk voor het fiscaal niet langer onderscheid maken al naar gelang sprake is van een financiering met eigen vermogen dan wel met vreemd vermogen.