Swipe to the left

Strafrecht

RSS Feed

De benadeelde partij? Procedureel gezien de bevoordeelde partij!

By 3 days ago 5406 keer bekeken Geen opmerkingen

Het zal vast vanuit efficiëntieoverwegingen zijn geweest dat de vordering benadeelde partij zijn intreden deed in het strafprocesrecht. En zoals wel vaker moet er voor efficiëntie iets worden ingeleverd.

De zaak Jos B.: loop de held van de rechtstaat niet in de weg

By 10 days ago 3342 keer bekeken Geen opmerkingen

Media-aandacht in strafzaken, het is geregeld onderdeel van het vak. Toch is het iets ongrijpbaars: er zijn gruwelijke en heftige zaken waar nauwelijks een letter over te lezen is, terwijl in andere zaken tientallen journalisten zich verdringen om allemaal met (nagenoeg) hetzelfde verhaal terug op de redactie te komen.

Is het billijk om de hand op de knip te houden bij een beleidssepot?

By 11 days ago 1186 keer bekeken Geen opmerkingen

Het Openbaar Ministerie kan na bestudering van het dossier (al dan niet na een verzoek daartoe van de verdediging) besluiten om van vervolging af te zien. Het kan, anders gezegd, de zaak seponeren en heeft in dat kader een behoorlijk palet aan mogelijkheden tot zijn beschikking. Blijkens de Aanwijzing gebruik sepotgronden valt er een hoofdonderscheid te maken tussen technische sepots en beleidssepots. De beleidssepots zijn vervolgens weer in te delen in verschillende categorieën, waarbij de afzonderlijke sepotcodes onder andere verband houden met de aard van het feit, de aard van de persoon, dan wel de verhouding tussen de verdachte en degene die aangifte heeft gedaan. Bij de beleidssepots is er vaak een verschil van mening tussen de verdediging en het Openbaar Ministerie over de vergoeding van de advocaatkosten. Hoe gaan de feitenrechters hiermee om en valt er een zekere lijn in de jurisprudentie waar te nemen?

Vergezichten vanuit Curaçao: Een doorbraak met herstelrecht, maar het bijzonder strafrecht nog als ‘blinde vlek’?

Op dit moment zit ik (ondergetekende 1e auteur) om diverse redenen op Curaçao. Eén van de redenen is het geven van een gastcollege aan de University of Curaçao op maandag 3 september a.s. met als titel “Verdachten en daders tegenover ‘slachtoffers’: vergelding of herstel?” Internationaal is er namelijk belangstelling voor herstelrecht. Zo ook op Curaçao, blijkt uit een artikel eerder deze maand in het Antilliaans Dagblad met als kop ‘Aandacht OM voor herstelrecht’. Ter voorbereiding op dit college deed ik onderzoek naar de ontwikkelingen sinds het gastcollege dat ik met prof. Theo de Roos op 23 januari jl. verzorgde over dit onderwerp aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Die ontwikkelingen blijken er volop te zijn.

Vergoeding van kosten na een beklagprocedure, een update

By 25 days ago 1995 keer bekeken Geen opmerkingen

9 maanden geleden schreef ik een blog over de vergoeding van proceskosten op grond van artikel 591 en 591a Sv, na een succesvol beklag tegen inbeslagname, op grond van artikel 552a Sv. Ik werd in beide verzoeken uiteindelijk niet-ontvankelijk verklaard door de Rechtbank Noord-Holland, met als motivering dat indien van een door de verdachte ingediend klaagschrift op de voet van artikel 552a Sv sprake is, de zaak pas geëindigd is indien uitspraak is gedaan op de hoofdzaak.

DNA-afname bij jeugd: maak bezwaar!

By 1 maand geleden 2370 keer bekeken Geen opmerkingen

Een minderjarige kan binnen 14 dagen na DNA-afname bezwaar maken conform artikel 7 van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden (hierna: “de Wet”). Wanneer heeft het instellen van bezwaar nu een redelijke kans op succes en waar doe je dan precies een beroep op?


Hoe burgemeesters de maatschappelijke veiligheid ondermijnen

By 2 maanden geleden 2610 keer bekeken Geen opmerkingen

In één van mijn eerdere blogs schreef ik dat naar de letter van de strafwet het waarborgen van de maatschappelijke veiligheid het primaire doel is van het opleggen van een tbs-maatregel. Hierbij staat dus het belang van de maatschappij voorop, niet het belang van de veroordeelde. Ik sta nog steeds achter deze stelling. Echter, vanaf het moment dat de tbs-maatregel een aanvang heeft genomen, staat wat mij betreft het belang van de veroordeelde op tenminste gelijke voet met dat van de maatschappij. De Beginselenwet Verpleging Terbeschikkinggestelden (BVT) stelt niet voor niets in artikel 2 dat de tbs-maatregel zoveel mogelijk dienstbaar wordt gemaakt aan de behandeling en resocialisatie van de tbs-gestelde.

Vertrouwen in de rechtspraak en (de rol van) het raadkamergeheim

By 2 maanden geleden 3319 keer bekeken Geen opmerkingen

Eens in de zoveel tijd laait de discussie over (de juistheid van) rechterlijke uitspraken en het vertrouwen in de rechtspraak weer op. Soms in positieve zin, soms in negatieve zin. In algemene zin neemt het vertrouwen in de rechtspraak de laatste jaren weer toe, zoals blijkt uit het rapport “De sociale staat van Nederland 2017”. Toch zijn er soms incidenten waardoor het vertrouwen in (onder meer) de rechtspraak ter discussie komt te staan, zoals onder meer in de zaak van Anne Faber, waarbij de eerdere veroordeling van Michael P. veel stof deed opwaaien. Het voert te ver om die zaak uitgebreid te bespreken maar het komt er kort gezegd op neer dat er de nodige verontwaardiging in de samenleving was dat hem in een eerdere strafzaak (waar het ging om een brute verkrachting van twee minderjarige meisjes) geen TBS opgelegd was.

ISD-zaken moeten sneller behandeld worden!

By 2 maanden geleden 7686 keer bekeken Geen opmerkingen

Stel je voor: een verdachte gaat in hoger beroep omdat hij het niet eens is met de bewezenverklaring en de opgelegde ISD-maatregel. Zes weken later verlengt de raadkamer de gevangenhouding met 120 dagen en er wordt ook een pro-forma zitting gepland. Een datum voor de inhoudelijke behandeling is er nog niet. De kans is dus groot dat de inhoudelijke behandeling niet binnen deze tijd zal plaatsvinden. En de verdachte zit al die tijd in voorarrest, terwijl dit voorarrest - hoogstwaarschijnlijk - niet in mindering gebracht zal worden op de uiteindelijke twee jaar ISD.

Hoge nood: een anekdote uit de strafpraktijk

By 3 maanden geleden 8039 keer bekeken Geen opmerkingen

Begin deze week op kantoor: "Daan, dat heb ik weer, een zaak met een luchtje, hoe kijk jij hier tegenaan?" Een kantoorgenoot stormt binnen met deze vraag. Hij heeft een zitting die middag en legt mij kort de casus uit. Een man zit in een politiecel en heeft het naar eigen zeggen door de spanningen laten lopen. Hij kon zijn kringspier niet afdoende aanspannen. In het dossier zit een foto van een opgevouwen broek. De betreffende man heeft de broek mét inhoud uitgetrokken en vervolgens als een pakketje klaargelegd. Genereus heeft hij aangeboden om dit pakketje zelf op te ruimen. Desondanks moet hij zich verantwoorden voor de politierechter. Volgens de tenlastelegging heeft hij zich schuldig gemaakt aan het onbruikbaar maken van een politiecel als bedoeld in artikel 350 Sr.