Swipe to the left

Strafrecht

RSS Feed

Het beperken van het beroep in cassatie in strafzaken

By 9 days ago 1106 keer bekeken Geen opmerkingen

Het leek allemaal zo mooi. De Hoge Raad heeft in zijn uitspraak van 31 mei 2013, NJ 2018, 59, m.nt. Mevis, een overzicht(je) gegeven van de (on)mogelijkheden om het beroep in cassatie te beperken. Daarin werd de praktijk tegemoetgekomen doordat in geval van een cumulatieve tenlastelegging, geen beperking in de akte instellen cassatie hoefde te worden aangebracht. Een zonder enige beperking ingesteld cassatieberoep pleegde te worden opgevat als niet te zijn gericht tegen de vrijspraak van cumulatief ten laste gelegde feit(en). Een beperking moest wel in de cassatieakte worden opgenomen in geval van een primaire vrijspraak en een veroordeling voor het subsidiair ten laste gelegde. Uiteraard kon (en kan) die beperking ook worden aangebracht door een onbeperkt ingesteld cassatieberoep tijdig, dat wil zeggen in ieder geval voor de conclusie van de advocaat-generaal, partieel weer in te trekken.

DNA zegt ook niet altijd alles

By 11 days ago 947 keer bekeken Geen opmerkingen

In tal van strafzaken speelt DNA een grote rol, zeker wanneer er een match met de verdachte is. De aanwezigheid van DNA van de verdachte op de plaats-delict, op een (verplaatsbaar) voorwerp op een plaats-delict of op een voorwerp dat in verband staat tot een strafbaar feit levert vrij snel ernstige bezwaren en onder omstandigheden ook een veroordeling op. Bij het aantreffen van DNA verschuift de aandacht dan vooral naar de vraag of de verdachte een verklaring heeft voor de aanwezigheid van zijn DNA.

Civiele lessen voor de strafrechtspraktijk: over de grenzen van het onmiddelijkheidsbeginsel en kwetsbaarheid op zitting

By 20 days ago 1738 keer bekeken Geen opmerkingen

Deze blog gaat over twee onderwerpen. Ten eerste over de grenzen van het onmiddellijkheidsbeginsel. Ten tweede over het tonen van kwetsbaarheid ter zitting. De aanleiding voor deze thema's vormen (de commotie naar aanleiding van) de kritische overweging ten aanzien van het pleidooi van Inez Weski (Rechtbank Amsterdam 19 april 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:2504) en (de commotie naar aanleiding van) de kritische Sdu strafrecht blog met betrekking tot onder meer wrakingsverzoeken van Greetje Bos. Eigenlijk gebruik ik die commotie om twee – aan het civiele recht ontleende – onderwerpen voor het voetlicht te brengen.

Het strafproces in Éire

By 24 days ago 5608 keer bekeken 1 comment

In de Ierse media lees ik elke dag wel enkele nieuwsberichten over strafzaken; er gebeurt hier genoeg. Nieuws met een Nederlands tintje betrof bijvoorbeeld de aanhouding van Naoufal F. in Dublin, waarbij door de Ieren gesuggereerd werd dat hij banden had met de beruchte Ierse maffia, de Kinahan-clan.

De voorwaardelijke invrijheidstelling onder vuur

By 25 days ago 4290 keer bekeken Geen opmerkingen

Het nieuwe plan van de Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker (Justitie en Veiligheid) tot aanpassing van de wetgeving over de voorwaardelijke invrijheidstelling bij langgestraften leidde gisteren direct tot veel reuring. Het wetsvoorstel is pas in het stadium van consultatie, maar is een uitvloeisel van het regeerakkoord dat door de coalitiepartijen is ondertekend. Alle reden om het serieus te nemen.

Europees perspectief in Groningen

By 1 maand geleden 2751 keer bekeken Geen opmerkingen

Twee weken geleden was ik weer eens in Groningen. De stad waar ik met veel plezier mijn studentenjaren heb doorgebracht. Wat bracht mij daar? Een feestelijk symposium. Niet alleen werd met dit symposium het 10-jarig jubileum van Stichting Forum Levenslang gevierd, óók stond dit symposium in het teken van het afscheid van Wiene van Hattum, universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen. Een ‘woelgeest’ volgens de flyer; hét (activistische) boegbeeld voor de humane tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf in Nederland.En juist deze humane tenuitvoerlegging – liever gezegd: de afwezigheid hiervan – stond die dag centraal.

Grote woorden van verdediging, OM en politie: het moét een onsje minder

By 1 maand geleden 66745 keer bekeken Geen opmerkingen

Een recente blog ( https://www.sdu.nl/blog/aanhoudingsverzoeken-wraking-neerleggen-verdediging-recht-op-een-eerlijk-proces-versus-misbruik-van-procesrecht.html ) van officier van justitie Greetje Bos deed met name onder advocaten veel stof opwaaien. In grote lijnen gesteld betichtte zij in haar blog advocaten ervan geregeld lichtzinnige wrakingsverzoeken te doen en misbruik van procesrecht te maken. Het voorbeeld dat zij aanhaalde was de zaak van Klaas O. Een zaak waarin zij – naar ik uit de media begrijp – zelf officier van justitie is. Wat niet in de blog stond, was dat de wrakingskamer van oordeel was dat onvoldoende was gebleken dat misbruik van het middel van wraking was gemaakt. Een eigen zaak bepleiten en een belangrijke overweging uit de wrakingsuitspraak niet vermelden. In ieder geval deze lezer is dan op zijn hoede. De gedachte die mij bekroop, was dat de bewuste blog een hoog Wilderiaans gehalte had: weinig constructief. Wie de verhoudingen met de advocatuur anders wil zien, kan beter gematigder opereren zou ik menen. Een gemiste kans voor Bos, want in haar onderliggende kritiek op een (klein) deel van de strafadvocatuur heeft zij ergens zeker wel een punt.

Het wringt soms in het strafrecht. Durf juist dan de toga tijdelijk aan de wilgen te hangen!

By 1 maand geleden 4578 keer bekeken Geen opmerkingen

Op 4 april 2018 organiseerde Stichting Mens en Strafrecht een vierde debatavond in het nieuwe gebouw van de Hoge Raad. Het thema van die avond was: "Waar wringt het in het Strafrecht?" Professor Theo de Roos begon die avond met het bespreken van drie heel verschillende strafzaken. De (wan)prestaties van de hedendaagse Nederlandse strafrechtspleging werden blootgelegd. De mogelijke toegevoegde waarde van herstelrecht kwam daarbij aan bod, juist als het klassieke strafrecht wringt of zelfs contraproductief uitpakt voor de betrokkenen in het strafproces. Saskia Belleman reageerde hierop vanuit haar ervaringen als rechtbankverslaggever. Saskia Belleman vroeg vooral aandacht voor de wijze waarop slachtoffers en nabestaanden in grotere strafzaken worden bejegend vanaf binnenkomst in het gerechtsgebouw, terwijl zij formeel ook een positie hebben verworven in het strafproces anno 2018. Onder leiding van professor Ybo Buruma ontspinde zich een levendig debat. Enkele mediators in strafzaken benadrukten uit eigen ervaring en met passie hoe buiten de rechtszaal conflictpartijen in een strafzaak alsnog tot elkaar kunnen komen. Herstelrecht is inderdaad ook in Nederland sinds enkele jaren niet meer weg te denken in en rondom het strafproces.

Strijd om stukken; ‘Escape plan’

By 1 maand geleden 3668 keer bekeken Geen opmerkingen

In een aantal recente blogs dat ik voorbij zag komen, werd aandacht besteed aan het moment waarop de verdediging recht zou hebben de stukken in te zien. Zo stelde advocaat Vasco Groeneveld dat uit de wet en de Europese richtlijn waar die wet op gebaseerd is op grond van artikel 30 Sv voor het eerste verhoor inzage moet worden verleend in de processtukken (http://ivorentoga.nl/archieven/4493). Groeneveld stelt in zijn blog overigens dat artikel 30 Sv een slapend bestaan leidt en vrijwel nooit door advocaten wordt ingeroepen. Dit terwijl ik samen met mr. Verweijen toch al in 2014 in het advocatenblad ‘tips voor de verdediging’, publiceerde, over het recht op kennisname van processtukken (http://advocatenblad.nl/2014/11/27/tips-voor-de-verdediging/#sdfootnote3sym).


Opnieuw geeft de Hoge Raad de grens aan: medeplegen in opiumzaken

By 2 maanden geleden 3652 keer bekeken Geen opmerkingen

Op 13 maart 2018 verscheen een arrest van de Hoge Raad (HR 13 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:318) met betrekking tot de deelnemingsvorm medeplegen in opiumzaken. Dit arrest is in lijn met de arresten van de afgelopen jaren waarin duidelijk is gebleken dat de Hoge Raad strenger toetst als het gaat om het bewijs ten aanzien van de deelnemingsvorm medeplegen.