Swipe to the left

Strafrecht

RSS Feed

Vordering benadeelde partij in combinatie met de schadevergoedingsmaatregel

By 20 maart 2019 2314 keer bekeken Geen opmerkingen

Als strafrechtadvocaat word je vaak (kort voor de zitting) geconfronteerd met een vordering benadeelde partij.Het is van belang om als strafrechtadvocaat meer te doen dan enkel aan te voeren dat er sprake is van ‘een onevenredige belasting van het strafproces’. Voor zover niets nieuws. Het is daarnaast vaste jurisprudentie dat een benadeelde partij zich niet pas in hoger beroep kan voegen (HR 10 juli 2001, ECLI:NL:HR:2001:ZD1865). Bovendien dient een benadeelde partij zich, indien zijn vordering in eerste aanleg niet in zijn geheel is toegewezen, maar gedeeltelijk, wederom te voegen in hoger beroep, dat volgt direct uit artikel 421 Sv.

Op de koffie & Holleeder

By 13 maart 2019 2542 keer bekeken Geen opmerkingen

Na het boodschappen doen drink ik op zaterdagmorgen altijd koffie bij mijn ouders. Zij zijn inmiddels in de tachtig en kijken hier naar uit. Tijdens dit bezoek delen we allerlei dorps- en familienieuwtjes en verhalen uit de werkende wereld. Daarbij komt ook de strafrechtadvocatuur aan bod. Zij volgen de advocatuur voor zover dat gaat, op de voet. Zo ook deze zaterdag. Of ik die gladde advocaat van Holleeder gezien had bij DWDD? Ik weet niet zeker of ze het woord "gladde" gebruikten, maar het was zeker niet positiever. Ik moest bekennen dat ik het niet gezien had, zoals eigenlijk het hele proces niet helemaal op mijn radar staat. Zouden alle strafrechtadvocaten dit proces trouwens moeten volgen, of is toch vooral sprake van een hype en is het juridisch allemaal niet zo heel interessant? Aan het einde van de zittingen zal het waarschijnlijk gaan om het waarderen van het bewijs, niet veel meer en niet veel minder.

Biometrische (bewijs)ontgrendeling: wie tikt wie op de vingers?

By 7 maart 2019 5018 keer bekeken Geen opmerkingen

Afgelopen week stond de rechtbank Noord-Holland in het middelpunt van de belangstelling van (strafrecht)juristen én van hen die in het bijzonder in ‘tech’ geïnteresseerd zijn. Dit alles was naar aanleiding van een uitspraak waarin een oordeel moest worden gegeven over de rechtmatigheid van het politieoptreden waarbij een verdachte gedwongen werd om zijn eigen telefoon te ontgrendelen middels de afdruk van zijn duim. In het persbericht van de rechtbank van 28 februari jl. viel te lezen:

“De rechtbank is van oordeel dat deze handelwijze niet in strijd is met het beginsel dat de verdachte het recht heeft niet te worden gedwongen (actief) aan zijn eigen veroordeling mee te werken. De opsporingsambtenaren hadden de gerechtvaardigde verwachting dat er op de iPhone belangrijke informatie stond over de ernstige verdenkingen tegen de verdachte. Zij hadden in 2016 voor dit type iPhone nog geen technische mogelijkheden om toegang te krijgen tot de gegevens op die iPhone. Door het plaatsen van de duim van de verdachte op de sensor is slechts een beperkte inbreuk op zijn lichamelijke integriteit gemaakt. De rechtbank is daarom van oordeel dat de opsporingsambtenaren in deze zaak rechtmatig hebben gehandeld.”

Don’t go breaking my heart: drie hartverscheurende ‘crimes of passion’ onder de loep

Bijna iedereen heeft wel eens last gehad van liefdesverdriet. Net als Bridget Jones kruipen wij vrouwen, na een mislukte relatie het liefst op de bank met een grote bak Ben & Jerry’s en een reep chocola. Maar wisten jullie dat liefdesverdriet mensen ook kan drijven tot pure wanhoop? Zo wanhopig, dat zij hun geliefde of de rivaal in de liefde iets aandoen? Men spreekt in dat geval over het plegen van een ‘crime passionnel’. In Nederland zijn er in, in vergelijking met het buitenland, relatief weinig Nederlandse strafzaken in de media gekomen waarbij er sprake is van een ‘crime of passion’. Reden genoeg om op Valentijnsdag een blog te publiceren over drie recente Nederlandse strafzaken die in het teken staan van een tragische ‘crime of passion’.

Vergezichten vanuit Port Zélande: “Good lawyers, no bad lawyers in de piketfase”

By 13 februari 2019 18460 keer bekeken Geen opmerkingen

Vanuit Port Zélande volgen, net als in augustus 2018 vanuit Curaçao, opnieuw vergezichten. Ditmaal wijden wij het blog aan de vraag wat een strafrechtadvocaat in het huidige tijdperk in de piketfase een ‘Good lawyer’ maakt. Waaraan is een ‘Good lawyer’ die veelal optreedt in het arrestantencomplex te herkennen?

Een minister voor Rechtsbescherming is meer dan ooit nodig

By 12 februari 2019 154168 keer bekeken Geen opmerkingen

Een kantoorgenoot zei recent dat men in Den Haag eens met wat meer liefde over het strafrecht zou moeten praten. Dat vind ik ook. Electoraal klinkt het stoer om daders “keihard aan te pakken” en “streng te straffen” maar strafrecht is zoveel meer dan electoraal wapengekletter, strafrecht gaat over mensen. In het politieke debat levert het weinig of geen stemmen op als men daders of verdachten bestempelt als mensen. Daarom worden deze mensen veelal maar aangeduid met algemeenheden als (of gestigmatiseerd tot) “criminelen”, “tuig”, “doodrijders”, “kopschoppers”, “asocialen”, “gevangenen” en wat dies meer zij. Waarom zouden zij recht hebben op door de overheid gefinancierde rechtsbijstand? Wat moeten niets ontziende monsters überhaupt met rechten?

Boosheid is het nieuwe opium voor het volk

By 22 januari 2019 6231 keer bekeken Geen opmerkingen

Ik zit nog niet lang op Twitter. De reden waarom ik nog maar net een account heb, is dezelfde reden waarom ik er zo lang niets mee te maken wilde hebben: de boosheid van mensen. Mijn vak confronteert mij dagelijks met boze mensen. Waarom mijzelf daar ook mee confronteren in mijn vrije tijd? Sinds kort denk ik daar dus anders over.

Een goed pv, daar vang je boeven mee?

By 16 januari 2019 10506 keer bekeken Geen opmerkingen

Begin januari werd bekend dat het Openbaar Ministerie Noord-Holland in een zaak tegen twee politieambtenaren en een officier van justitie, heeft besloten om géén strafrechtelijke vervolging ter zake van valsheid in geschrifte in te stellen. Weliswaar is er sprake van een strafbaar feit, maar gelet op de omstandigheden (de valsheid zou geen betrekking hebben op de inhoud van de verklaring) en de gevolgen (de rechtsgevolgen die de rechtbank hieraan op de voet van art. 359a Sv heeft verbonden én de media-aandacht) ligt een disciplinaire afdoening meer in de rede, aldus het OM. Je kunt hier het nodige van vinden. Je zou kunnen aanvoeren dat er met twee maten wordt gemeten, nu advocaten zich in soortgelijke omstandigheden weldegelijk voor de strafrechter dienen te verantwoorden (zie bijvoorbeeld Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 27 juni 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:2861). Wij zullen de vraag naar een passende afdoening verder onbesproken laten en deze casus enkel als illustratie aanstippen voor een bestaand probleem in de rechtspraktijk: het onjuist relateren door verbalisanten. In de tijd van bezuinigingen en hoge werkdruk zullen wij betogen dat meer dan voorheen een oplettende advocatuur en een kritischere rechtspraak is vereist om niet door de rechtstatelijke bodem te zakken.

Affectieschade 2.0

By 9 januari 2019 7382 keer bekeken Geen opmerkingen

Vorig jaar schreven mijn collega’s al een blog over de Wet Affectieschade (hierna: de Wet). De Wet (Stb. 2018, 132) en het Besluit Affectieschade zijn op 17 mei 2018 (Stb. 2018, 133) gepubliceerd in het Staatsblad en zijn per 1 januari jl. ingegaan. De affectieschade is daarmee een aparte variant geworden als het gaat om de juridische mogelijkheden van naasten en nabestaanden. Dit bestaat dus naast de shockschade. Sinds 1 januari jl. heeft het Schadefonds Geweldsmisdrijven ook een nieuwe beleidsbundel ontwikkeld, mede gelet op voornoemde ontwikkelingen. Wat is er nu gewijzigd en wat is precies het verschil tussen een vordering uit hoofde van affectieschade en een vordering shockschade?

Actieve verhoorbijstand: advocaat mag interrumperen en adviseren

By 19 december 2018 7562 keer bekeken Geen opmerkingen

Het is inmiddels alweer drie jaar geleden dat de Hoge Raad de aangehouden verdachte het recht toekende op bijstand van een advocaat tijdens het politieverhoor (HR 22 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3608). Het mag gezegd worden dat dit schoorvoetend gebeurde. Dat gebeurde ook nog eens vanuit een tamelijk pragmatisch perspectief: dit onderdeel van het recht op een eerlijk proces zou pas ingaan vanaf 1 maart 2016. Over dit punt is al veel gediscussieerd en geprocedeerd. Mijns inziens niet ten onrechte, artikel 6 EVRM geldt immers al sinds de invoering van dat Verdrag. Als vervolgens geconcludeerd moet worden dat bijstand van een advocaat tijdens het (politie)verhoor onderdeel is van het recht op een (effectieve) rechtsbijstand als bedoeld in artikel 6 lid 3 sub c EVRM, mogen praktische bezwaren dat recht dan beperken waardoor de verdachte daar pas vanaf 1 maart 2016 in volle omvang een beroep op mag doen? Daarbij mag niet onvermeld blijven dat het Europese Hof voor de Rechten van de Mens zelf rechtsbijstand tijdens verhoren, waaronder politieverhoren, ook vóór 1 maart 2016 al ondubbelzinnig zag als “inherent aspect” van het Verdrag.