Een beter milieu begint bij … lagere parkeertarieven voor elektrische auto’s?

Een beter milieu begint bij … lagere parkeertarieven voor elektrische auto’s?
24 juni 2019 14454 keer bekeken

Arnhem, Rotterdam en Utrecht kennen een milieuzone voor personenauto’s. Diverse andere gemeenten onderzoeken de mogelijkheid om er een in te stellen of hebben er een gepland. Met een milieuzone willen gemeenten de meest vervuilende voertuigen weren uit bepaalde delen van de stad. Daarmee wordt beoogd de leefbaarheid, met name op het punt van de luchtkwaliteit, in de stad te verbeteren. Als het aan het kabinet ligt, krijgen gemeenten binnenkort de mogelijkheid om lagere parkeertarieven te hanteren voor emissieloze voertuigen, hierna gemakshalve elektrische auto’s genoemd. Dit is een belangrijk instrument om de transitie naar emissieloze voertuigen een extra impuls te geven, aldus de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer. De vraag is in hoeverre dit wetsvoorstel bijdraagt aan schonere lucht in de stad en of de hooggespannen verwachtingen van het kabinet terecht zijn. In deze Opinie ga ik in op de effectiviteit van de voorgestelde maatregel en de (juridische) complicaties die in het wetsvoorstel schuilgaan.

Parkeerbelasting

In art. 225, lid 1, Gem.w. is geregeld dat gemeenten in het kader van parkeerregulering parkeerbelasting kunnen heffen:

  1. voor het parkeren van een voertuig op een bij de belastingverordening dan wel krachtens de belastingverordening in de daarin aangewezen gevallen door het college te bepalen plaats, tijdstip en wijze (de feitelijke parkeerbelasting);
  2. ter zake van een van gemeentewege verleende vergunning voor het parkeren van een voertuig op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze (de parkeervergunningbelasting).

Op grond van art. 225, lid 8, Gem.w. mag het tarief van deze belasting (uitsluitend) afhankelijk worden gesteld van:

  1. de parkeerduur;
  2. de parkeertijd;
  3. de ingenomen oppervlakte;
  4. de ligging van de terreinen of weggedeelten.

In het wetsvoorstel wordt hier een vijfde optie (e) aan toegevoegd: de uitlaatemissie van een voertuig.

Het idee van gedifferentieerde parkeertarieven is niet nieuw. Een wetsvoorstel uit 2009 maakte het mogelijk dat in een aantal gemeenten de tarieven van de parkeerbelasting bij wijze van experiment tijdelijk mede afhankelijk werden gesteld van de uitstoot van fijnstof en stikstofoxiden van een voertuig. Na een advies van de Raad van State heeft het kabinet besloten om het wetsvoorstel niet door te zetten omdat die maatregel juist de mensen treft die niet de draagkracht hebben om een schonere auto aan te schaffen.

Dit is het eerste deel van een NTFR Opinie geschreven door mr. E.D. Postema. De volledige opinie kunt u hier inzien. Deze Opinie is opgenomen in NTFR nummer 24 (NTFR 2019/1481).


Blijf op de hoogte van onze blogs en meer door Sdu Fiscaal te volgen op LinkedIn
Opmerkingen