Posts tagged 'NDFR'

Wie regeert dit land? Kafka, de Belastingdienst of toch de regering?

19 september 2019
19 keer bekeken

In de NTFR Opinie gaat prof. dr. Essers in op de behandeling van het wetsvoorstel dat zag op een wijziging van de Wet op het kindgebonden budget (nr. 35 010). Een wetsvoorstel dat aanleiding gaf tot emotionele uitbarstingen zoals een staatssecretaris die bij de behandeling in de Eerste Kamer uitroept: ‘Welkom in Kafka’. Een Tweede Kamerlid dat aangeeft dat het huidige systeem van toeslagen zo complex is dat een mens er niet meer geschikt voor is. En een Eerste Kamerlid dat zich afvraagt wie dit land regeert: de regering of de Belastingdienst. Dan moet er toch wel iets heel bijzonders aan de hand zijn.

Ruimen is zilver, bewaren is goud

13 september 2019
29 keer bekeken

Documenten bewaren is voor particulieren niet verplicht, maar je hebt ze wel nodig om bewijs te kunnen leveren. Mr.dr. R.M.P.G. Niessen-Cobben maakt in deze NTFR Opinie kanttekeningen bij twee tegenstrijdige regels. De verplichtingen waaraan een belastingplichtige ten behoeve van de belastingheffing dient te voldoen zijn divers. Voor een ondernemer betekent dit onder andere dat hij er een administratie op na moet houden en deze gedurende zeven jaar moet bewaren. Voor de particulier lijkt het leven een stuk eenvoudiger, want hij hoeft geen administratie te voeren en dus ook niets te bewaren.

Toepassing van art. 10a VPB 1969 op schulden binnen fiscale eenheid: ellendig maar niet krankzinnig

13 september 2019
32 keer bekeken

In zijn NTFR Opinie van deze week gaat prof. dr. O.C.R. Marres in op het aangepaste fiscale eenheid-regime en dan met name op de toevoeging van een zestiende lid aan art. 15 Wet Vpb 1969 waardoor art. 10a Wet Vpb 1969 van toepassing is op schuldvorderingen binnen de fiscale eenheid (interne schulden). De kritiek op de ongerijmde uitkomsten door toepassing van art. 10a Wet Vpb 1969 is naar zijn mening onterecht.

De gift en het bureaucratisch paradijs. Een sociologisch commentaar bij Van Horzen

13 september 2019
39 keer bekeken

Don Weenink geeft in de NTFR Opinie van deze week een alternatief sociologisch perspectief voor de NTFR Opinie van Van Horzen (De Schrijver, de Filosoof, Engelen en een Slang bij de Poort van het Paradijs) met daarin een oproep tot overdenking van de fiscale toekomst. De ontnuchterende conclusie is dat het fiscale paradijs niet in de terugkeer van de gift maar in de bureaucratie moet worden gezocht, aangevuld met rituelen ter viering van het fiscaal-sociale bewustzijn.

Objectieve criteria voor een wettelijke vrijwaring voor opdrachtgevers

13 september 2019
0 keer bekeken

In de NTFR Opinie van deze week richt dr. F.M. Werger zich op een naar zijn idee werkbare oplossing voor flexibele arbeid in het fiscale en het socialezekerheidsdomein, die op relatief korte termijn kan worden ingevoerd. Daarnaast kan de noodzakelijk benodigde tijd worden genomen om voor de overige wettelijke domeinen (bijvoorbeeld arbeidsrechtelijk) te zoeken naar een eveneens werkbare en maatschappelijk aanvaardbare oplossing.

Bronstaatheffingen in opmars

11 september 2019
46 keer bekeken

In de NTFR Opinie van deze week besteed prof.dr. P. Kavelaars aandacht aan de rol van bronstaatheffingen in het huidige tijdsbestek. Gelet op de gemaximeerde omvang van deze Opinie blijft hierna noodgedwongen een scala aan elementen achterwege en beperk hij zich tot een aantal hoofdpunten. Allereerst besteed hij aanacht aan enkele algemene uitgangspunten en principes die ten grondslag liggen aan bronstaatheffingen. In het tweede deel gaat hij in op de bronstaatheffing zoals die in art. 12a VN-MV is geïntroduceerd en welke bepaling in de literatuur tot op heden vrijwel onopgemerkt is gebleven: geheel ten onrechte.

De earningsstripping regeling in strijd met de vrijheid van vestiging

11 september 2019
40 keer bekeken

De EU Anti-belastingontwijkingsrichtlijn wil belastingontwijking tegengaan. In deze opinie gaat mr.dr. J.J. van den Broek in op de EU Anti-belastingontwijkingsrichtlijn én op de vraag of de Nederlandse earningsstripping regeling in overeenstemming is met de vrijheid van vestiging zoals vastgelegd in het VWEU.

De Deense beneficial ownership-zaken in relatie tot Deister Holding en Juhler Holding

22 juli 2019
1368 keer bekeken

In de belangwekkende Deense beneficial ownership-zaken van 26 februari 2019 (T Danmark en N Luxembourg 1) heeft de Grote Kamer van het HvJ een nieuwe richting gegeven aan het Unierechtelijke misbruikbegrip. In zijn Opinie verdedigt prof.dr. H. Vermeulen de stelling dat het eerdere HvJ-arrest Deister Holding en Juhler Holding zijn gelding niet heeft verloren als gevolg van deze Deense zaken. Naar zijn mening geldt nog steeds dat het houden van aandelen sec geen misbruik impliceert. Dat kan anders worden indien de aandeelhouder slechts een doorgeefluik is. Daarvan is zijns inziens in elk geval geen sprake indien de aandeelhouder zich bezighoudt met ‘het beheren van de activa van zijn dochterondernemingen’. Dat impliceert dat de aandeelhouder bemoeienis heeft met de bedrijfsvoering van zijn dochterondernemingen en zich niet slechts als niet-moeiende houdster opstelt. Voorts meent de auteur dat het misbruikbegrip op een holistische wijze moet worden benaderd en dat daarbij een doorkijkgedachte moet worden gehanteerd. Daarbij moet acht worden geslagen op alle omstandigheden van het geval, waaronder de kenmerken, de structuur en de strategie van het concern.

Taxifying blockchain: het begin van het einde van Moneyland?

10 juli 2019
16543 keer bekeken

De NTFR Opinie van deze week is geïnspireerd door het boek Moneyland van onderzoeksjournalist Oliver Bullough. Het boek beschrijft op welke wijze diverse vooraanstaande en minder vooraanstaande personen vermogens verborgen houden voor de fiscus. Volgens mr.dr. D.R. Post kan belastingontduiking ook met behulp van technologische hulpmiddelen (gedeeltelijk) worden bestreden. De kenmerken en voordelen van bijvoorbeeld blockchain passen uitstekend bij het bestrijden van belastingontduiking.

De fiscale waan van de dag

10 juli 2019
17441 keer bekeken

De vennootschapsbelasting maakt turbulente tijden door. Vele wijzigingen zijn nauwelijks aangebracht of volgende wijzigingen staan alweer ter consultatie. In zijn Opinie vraagt drs. H.J. Bresser zich af of de wetgever zich niet (te) veel laat leiden door de waan van de dag en de media. Hij roept op tot bezinning en een afgewogen, integrale herziening van de wet Vpb.