Vergoeding van kosten na een beklagprocedure, een update

Vergoeding van kosten na een beklagprocedure, een update
28 augustus 2018

9 maanden geleden schreef ik een blog over de vergoeding van proceskosten op grond van artikel 591 en 591a Sv, na een succesvol beklag tegen inbeslagname, op grond van artikel 552a Sv. Ik werd in beide verzoeken uiteindelijk niet-ontvankelijk verklaard door de Rechtbank Noord-Holland, met als motivering dat indien van een door de verdachte ingediend klaagschrift op de voet van artikel 552a Sv sprake is, de zaak pas geëindigd is indien uitspraak is gedaan op de hoofdzaak.

In mijn eerdere blog heb ik uiteengezet dat die opvatting mijns inziens niet in lijn is met de wet en jurisprudentie. Daaruit volgt kort gezegd dat een klaagschriftprocedure naar aanleiding van strafrechtelijk beslag een aparte procedure is. Het eindigen van die procedure is dan ook het einde van de zaak, in de zin van artikel 591 en 591a Sv. De rechtbank zag dat toch anders en verwees daartoe naar de uitspraak van de Hoge Raad uit 2015 die ook in die eerdere blog aan bod is gekomen (HR 22 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2757, NJ 2016/6 m. nt. Rijntjes).

Uitspraak Hof
Inmiddels heeft het Gerechtshof Amsterdam uitspraak gedaan (niet gepubliceerd: Hof Amsterdam, 24 augustus 2018, rekestnummers: 000812-18 en 00369-18) op het door mij ingestelde hoger beroep tegen de beschikking. Het hof merkte tijdens de behandeling van de zaak overigens op dat men vooraf voldoende op de hoogte was van mijn standpunt in deze kwestie, ze hadden de blog gelezen.

In een bondige overweging heeft het hof geoordeeld dat verzoeken op grond van 591/591a Sv, gedaan dienen te worden na het einde van de zaak, en dat die kostenvergoeding een zelfstandige procedure is waarop los van de strafzaak en ongeacht de uitkomst daarvan een beroep kan worden gedaan. Onder einde van de zaak dient in dit geval de onherroepelijke beslissing op het klaagschrift te worden begrepen. De discussie lijkt daarmee, ik zou zeggen eens temeer, beslecht. Na een klaagschriftprocedure op grond van artikel 552a Sv, kan een kostenverzoek worden gedaan, ongeacht de vraag of in de klaagschriftprocedure de verdachte of een derde-belanghebbende werd bijgestaan en ongeacht de uitkomst van de strafzaak.

Opvallend is overigens nog dat het hof mij heeft ontvangen in het hoger beroep tegen de niet-ontvankelijkheid in het verzoek op grond van artikel 591 Sv, nu daar, anders dan bij 591a, geen hoger beroep tegen opstaat. Het hof overwoog daartoe echter dat er aanleiding is het verzoek te beoordelen, nu de rechtbank dat verzoek ten onrechte niet-ontvankelijk heeft verklaard. Wellicht ietwat buiten de materie om kan men zich overigens afvragen of er een bijzondere reden is om 591-verzoeken niet voor hoger beroep vatbaar te maken. Het zou toch logischer zijn als zogenaamde proceskostenverzoeken in volle omvang, dus zowel de kosten als bedoeld in bijvoorbeeld artikel 89 Sv, kosten als bedoeld in 591 en kosten als bedoeld in 591a Sv, aan twee instanties zouden kunnen worden voorgelegd.

Verzoek op grond van artikel 591 Sv ten dele toegewezen
Voor wie daar overigens nog in geïnteresseerd is; het verzoek op grond van artikel 591 Sv werd ten dele toegewezen. De kosten van het rapport van de gedragskundige over de hond werden in het belang van het onderzoek geacht, de kosten van training van de hond niet. Het verzoek op grond van artikel 591a Sv is afgewezen, volgens het hof zijn er geen gronden van billijkheid die kosten toe te kennen, nu de reden voor teruggave van de hond is geweest dat het nodige is gedaan om herhaling van gevaarlijk gedrag te vertonen. Het moet mij van het hart, met het gevaar dat mij napleiten wordt verweten, dat ik het dit gedeelte van de beslissing oneens ben. Het klaagschrift in combinatie met het zogenaamde contra-rapport dat door de verdediging is ingebracht, heeft immers tot de teruggave geleid, het OM wilde daar, op basis van het eerste rapport, niet aan.

Belangrijk hier is in ieder geval dat met deze beschikking in combinatie met het eerder genoemde arrest van de Hoge Raad, genoegzaam vastgesteld kan worden dat na een 552a-procedure, een zelfstandig kostenverzoek gedaan kan worden, los van de eventuele hoofdzaak.

Opmerkingen