Wat zijn de juridische gevolgen van een slapend dienstverband?

Loading...
Wat zijn de juridische gevolgen van een slapend dienstverband?
22 februari 2018 27763 keer bekeken

Wat doe je als werknemer twee jaar ziek is en ziek blijft? In principe stopt na twee jaar ziekte de loondoorbetalingsverplichting. Het dienstverband kan met wederzijds goedvinden worden beëindigd of na toestemming van het UWV worden opgezegd. In dat geval zal een eindafrekening opgemaakt worden en is - anders dan voor de WWZ - ook een transitievergoeding verschuldigd. Veel werkgevers zien een transitievergoeding niet zitten en beëindigen het dienstverband daarom niet. Het dienstverband wordt ‘slapend’ gehouden, zodat de transitievergoeding niet, althans nóg niet betaald hoeft te worden. Hoe zit dit juridisch?

Werkgever is niet verplicht arbeidsovereenkomst op te zeggen

Werkgever is niet verplicht om het dienstverband na twee jaar arbeidsongeschiktheid (na toestemming van het UWV) op te zeggen. Het dienstverband kan ‘slapend’ worden voortgezet. De werknemer kan beëindiging van de arbeidsovereenkomst door werkgever (en betaling van de transitievergoeding) dus niet afdwingen. Wel kan de werknemer zelf de arbeidsovereenkomst opzeggen, zodat de eindafrekening opeisbaar is. In dat geval is de werkgever in beginsel geen transitievergoeding verschuldigd.

Slapend dienstverband niet in strijd met goed werkgeverschap

Hoewel er ook wel enig commentaar is op deze constructie, is het slapend houden van een dienstverband op grond van de heersende jurisprudentie geoorloofd en niet in strijd met goed werkgeverschap. Verwezen wordt naar bijvoorbeeld een uitspraak van de Rechtbank Roermond van 2 augustus 2017 (ECLI:NL:RBLIM:2017:7394), Rechtbank Den Haag 4 april 2016 (ECLI:NL:RBDHA:2016:14103), Gerechtshof Den Haag, 14 oktober 2016 (ECLI:NL:GHDHA:2016:3036) en Rechtbank Limburg 5 december 2016 (ECLI:NL:RBLIM:2016:10510).

Kenmerken slapend dienstverband:

  • Geen loondoorbetalingsverplichting - Er bestaat in principe geen plicht meer het loon te betalen, tenzij de werknemer weer (passend) werk verricht of het UWV een loonsanctie oplegt. Als een werknemer herstelt of zich geschikt acht (en geschikt is) voor ander passend werk dat binnen de organisatie van werkgever voorhanden is, dan kan hij/zij aanspraak maken op hervatting van (passend) werk en dus ook op loondoorbetaling;
  • Geen opbouw vakantiedagen - De werknemer bouwt geen vakantiedagen meer op na twee jaar ziekte, omdat de loondoorbetalingsplicht van werkgever na twee jaar ziekte is komen te vervallen. Dit is slechts anders als het UWV aan werkgever een loonsanctie zou opleggen met betrekking tot een bepaalde werknemer, bijvoorbeeld omdat het UWV concludeert dat werkgever onvoldoende heeft gedaan aan re-integratie. De loondoorbetalingsplicht wordt dan maximaal met 1 jaar verlengd. In dat geval bouwt de werknemer ook vakantiedagen op over dit ‘derde ziektejaar’;
  • Wel re-integratieplicht - Ook na twee jaar ziekte blijven de re-integratie verplichtingen voor werkgever en werknemer in het 1ste spoor (dus binnen de eigen organisatie) gelden. Dit wordt vaak vergeten en is zeer belangrijk in het kader van de verplichting die op partijen rust op grond van de Wet Verbetering Poortwachter;
  • Transitievergoeding loopt op - Doordat het dienstverband (en daarmee het aantal dienstjaren) doorloopt, zal de transitievergoeding ook verder oplopen. Werkgever zal dus uiteindelijk duurder uit zijn wanneer op een later moment - om wat voor reden dan ook - toch tot ontslag wordt overgegaan en een transitievergoeding betaald moet worden;
  • Dienstverband telt mee bij afspiegeling - Het UWV telt de slapende dienstverbanden mee in het kader van toepassing van het afspiegelingsbeginsel bij een reorganisatie. Toch is er in de literatuur enige discussie of dit juist is, omdat je je af kan vragen of er nog wel sprake is van een écht dienstverband dat meetelt aangezien werknemer niet meer werkzaam is (geen arbeid wordt verricht) en geen loon wordt betaald.


Wetsvoorstel Compensatie transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Er ligt momenteel een wetsvoorstel gereed waarin naar een oplossing voor deze situatie is gezocht. Het voorstel houdt kortgezegd in dat de transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) betaald zal worden, zodat werkgevers deze last als het ware ‘samen’ dragen en hiervoor gecompenseerd worden. De (uniforme) Awf-premie gaat hierdoor wel omhoog. De regering heeft in haar Regeerakkoord al aangekondigd dat ze het wetsvoorstel wil doorzetten. Verwacht wordt dat deze wet niet eerder dan met ingang van 1 januari 2020 in werking zal treden. Dit heeft minister Koolmees recent op 19 februari jl. aan de Tweede Kamer bevestigd. Wel is het de bedoeling dat reeds betaalde transitievergoedingen (na 1 juli 2015) met terugwerkende kracht uit dit fonds worden vergoed.

Wilt u meer Sdu blogs lezen over arbeidsrecht? Volg Sdu blog. Wilt u meer weten over Liber Dock? Neem dan een kijkje op hun website.

Opmerkingen