Welk toezichtsmodel stelt de douane in staat hun controle over e-commerce te verbeteren?

Welk toezichtsmodel stelt de douane in staat hun controle over e-commerce te verbeteren?
16 augustus 2018

E-commerce zit in de lift en deze trend zal de komende jaren alleen maar doorzetten. Deze exponentiële groei heeft geleid tot een situatie waarin vrijwel iedereen een koper of verkoper kan zijn. Dit staat sterk in contrast met het traditionele handelsverkeer, waarbij het met name gaat over grote hoeveelheden die per container vervoerd worden tussen een beperkt aantal verkopers en kopers. En dus kan de huidige handhavingsaanpak, waarin gestreefd wordt naar maximalisering van het aantal vergunninghoudende bedrijven (Authorized Economic Operators) en betrouwbare handelskanalen (trusted trade lanes), niet zonder meer toegepast worden in e-commerce. Deze blog gaat in op de vraag: welk toezichtsmodel de douane het best in staat stelt hun controle over e-commerce te verbeteren?

Wettelijke kaders lopen achter op ontwikkelingen binnen e-commerce

De wettelijke kaders voor het regelen en toezien op het handelsverkeer bestaan uit 20e-eeuwse regels, die nog steeds hoofdzakelijk gericht zijn op containervervoer in plaats van kleine e-commercepakketten. Maar douaneadministraties wereldwijd worden overspoeld met pakketten, terwijl vaak weinig accurate gegevens beschikbaar zijn. Daarom is het douanetoezicht op e-commerce zeer arbeidsintensief en gaan inkomsten soms verloren. In het licht van dit probleem voeren internationale organisaties zoals de Wereldhandelsorganisatie (WTO), de Werelddouaneorganisatie (WDO) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) nu een debat over hoe dit toezicht verbeterd kan worden en hoe dit businessmodel efficiënter georganiseerd kan worden voor zowel het bedrijfsleven als overheden.

Toezichtsmodellen richten zich veelal op één partij

Om de uitdagingen rondom het toezicht op e-commerce het hoofd te bieden worden in deze discussies vaak verschillende modellen geopperd voor de inning van douanerechten. Toch hebben al deze voorgestelde modellen gemeen dat zij zich richten op een van de partijen in de logistieke keten en dat zij die actor in de keten volledig verantwoordelijk maken voor de juistheid van alle gegevens die nodig zijn voor de douaneaangifte van het pakket. Dit betekent dat in alle scenario’s iemand om informatie gevraagd wordt die hij/zij niet heeft, en vervolgens wettelijk verantwoordelijk gemaakt wordt voor de juistheid van deze gegevens.

Oplossing ligt in theorie en technologie datapijplijn

De basis voor de voorgestelde oplossing ligt in de theorie en technologie van de datapijplijn. Het idee van datapijplijnen is ontstaan vanuit de observatie dat actoren in de keten tegenwoordig gedwongen worden om wettelijk bindende aangiften te doen over zendingen waar zij nauwelijks gedetailleerde informatie over hebben. In veel economische sectoren zien we dat toenemende complexiteit leidt tot toenemende specialisatie. In de logistiek is dat niet anders.

Bijgevolg zijn meer actoren betrokken in de keten en raakt de informatie meer versnipperd. Een datapijplijn pakt dit probleem aan middels een platform voor geavanceerde uitwisseling van gegevens, waarbij alle actoren in de keten alleen die informatie hoeven te leveren waarover zij daadwerkelijk beschikken. Tegelijkertijd blijft iedereen eigenaar van zijn eigen gegevens en bepaalt men zelf welke andere deelnemers in de pijplijn toegang hebben tot deze gegevens. Deze andere deelnemers kunnen commerciële belanghebbenden zijn, maar ook belanghebbenden uit de overheidssector, zoals douaneadministraties.

Douane-dashboard

Via een douane-dashboard hebben douaneadministraties toegang tot geavanceerde data direct van de bron. Dit bevordert de kwaliteit van de geleverde informatie aanzienlijk en kan bijdragen aan het opzetten van zogenaamde betrouwbare handelskanalen of groene goederenstromen. In ruil voor deze transparantie worden de leveringsketens van commerciële belanghebbenden voorspelbaarder, aangezien inklaring vooraf of preclearance mogelijk wordt en geen tijd verloren gaat met verzoeken om aanvullende of meer accurate informatie.

Op dit moment worden datapijplijnen voornamelijk getest in een maritieme omgeving. Hierbij wordt voortgebouwd op netwerken van vergunninghoudende bedrijven (AEO’s) die regelmatig dezelfde goederen vervoeren in grote hoeveelheden. Vaak zijn in deze ketens steeds dezelfde partijen betrokken. E-commerceketens zijn fundamenteel anders, aangezien het grotendeels gaat om kleine hoeveelheden eenmalige verkopen. Bovendien kan nagenoeg elke privépersoon een verkoper of koper worden, terwijl “traditionele” handel gericht is op bedrijven.

Oplossing voor toezicht ligt bij marktplaatsprovider

De datapijplijnoplossing is dus niet zonder meer over te zetten naar e-commerce, want het is praktisch onmogelijk om alle verkopers en kopers met elkaar te verbinden. Mijn voorgestelde oplossing richt zich op een gemeenschappelijk element in online transacties dat niet voorkomt in het “traditionele” handelsverkeer: de marktplaatsprovider. Deze partij is niet betrokken bij het logistieke proces, maar is een knooppunt dat verkopers en kopers wereldwijd verbindt en toegang heeft tot alle relevante informatie.

Hybride e-commercevariant van datapijplijnen

Echter, in plaats van alle verantwoordelijkheid bij deze ene partij te leggen, zoals momenteel het geval is in de verschillende inningsmodellen die het debat beheersen, stellen wij hier een hybride benadering voor in de vorm van een e-commercevariant van datapijplijnen. In deze oplossing is de provider van de e-marktplaats verantwoordelijk voor het aanleveren van commerciële gegevens, zoals de omschrijving van de goederen en de waarde, terwijl de vervoerders slechts verantwoordelijk zijn voor de logistieke data.

Net als bij reguliere datapijplijnen zullen de accuratesse van de gegevens en de voorspelbaarheid van de leveringsketen toenemen. Tegelijkertijd zullen consumenten minder vaak met onplezierige verrassingen geconfronteerd worden, zoals vertraagde leveringen of aanvullende inklaringskosten. Dit kan de reputatie van e-commerce alleen ten goede komen en zo bijdragen aan de stimulering van het e-marktplaats business model. Douaneadministraties zullen in staat zijn een geautomatiseerde pre-arrival analyse uit te voeren. Op deze manier komen middelen beschikbaar om de aandacht te richten op een kleiner deel van de pakketten die buiten de datapijplijnen verzonden worden. Zo geeft een e-commerce datapijplijn de mogelijkheid om een voor alle partijen gunstige situatie te creëren.

Uitzoekwerk voor de toekomst

Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek betreffen, onder andere, het managen van retourzendingen, een typisch kenmerk van online verkoop dat een nieuwe toevoeging zou vormen voor de datapijplijnen. Bovendien kan het aspect van de non-fiscale maatregelen, die in dit onderzoek slechts aangestipt werden, verder uitgewerkt worden. Zo kan een gelaagde controleaanpak geformuleerd worden, die onderscheid maakt tussen betrouwbare kanalen in de pijplijn, minder bekende handelaren in de pijplijn en vervoer buiten de pijplijn om.

Nationaal Douanecongres 2018

Tijdens de 13e editie van het Nationaal Douanecongres staan Brexit, e-commerce en allerlei ontwikkelingen op douanegebied centraal. Op 11 oktober 2018 vindt het congres plaats in het WTC Rotterdam.

Expertsprekers vanuit binnen- en buitenland geven een overzicht van o.a. de laatste ontwikkelingen in de Brexit-onderhandelingen, de afhandeling van e-commercegoederen en oplossingen voor de naderende douaneproblematiek door de Brexit. Daarnaast vindt, onder leiding van dagvoorzitter Roelof Hemmen, hét e-commerce debat plaats met prof. Walter de Wit, prof. dr. Albert Veenstra en prof. dr. Yao-Hua Tan. Het debat gaat over hoe de wet, de logistiek en IT op elkaar ingrijpen en soms met elkaar in conflict zijn.

Meer weten over het Nationaal Douanecongres? Neem dan een kijkje op: http://www.douanecongres.nl/.

Meer lezen over e-Commerce?

Opmerkingen