Welke partijen spelen er mee in een internationale organisatie?

Welke partijen spelen er mee in een internationale organisatie?
9 maart 2023

Binnen een internationale organisatie zijn er veel verschillende partijen/stakeholders waar een ondernemingsraad rekening mee moet houden. Het is voor een ondernemingsraad belangrijk om goed voor ogen te hebben welke stakeholders in het medezeggenschapsproces een rol spelen. Daarnaast is het van belang om het contact met deze stakeholder niet uit het oog te verliezen.

 

Praktijkvoorbeeld

Een voorbeeld uit de praktijk geeft een goed voorbeeld met welke stakeholders de ondernemingsraad rekening moet houden. Stel dat binnen een internationale organisatie vanuit het hoofdkantoor in Amerika wordt besloten dat de fabrieken in Nederland, België en Duitsland moeten worden gereorganiseerd. Als gevolg zullen in elke fabriek diverse medewerkers moeten worden ontslagen. Aangezien het besluit in dit voorbeeld in Amerika is genomen en gevolgen heeft voor de verschillende bedrijven in de verschillende landen zullen de bestuurders (ondernemer in de zin van de WOR) van iedere fabriek in ieder land een eigen besluit moeten gaan nemen om het besluit vanuit het Amerikaanse hoofdkantoor te reorganiseren uit te gaan voeren.

 

Welke stakeholders?

In het hierboven weergegeven voorbeeld zijn diverse stakeholders aan te wijzen. Denk hierbij aan: 

- De bestuurder van het eigen Nederlandse bedrijf
- Het hoofdkantoor in Amerika
- Aandeelhouder
- Europese ondernemingsraad
- HR
- Medewerkers
- Ondernemingsraden in andere landen
- Vakbonden

De belangen van al deze partijen spelen een rol in de besluitvorming. Het is daarom van belang dat de ondernemingsraad met al deze stakeholders tijdens het medezeggenschapsproces in overleg blijft.

Betrokken worden in een vroegtijdig stadium

In artikel 24 lid 1 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) is opgenomen dat minimaal tweemaal per jaar informatie over de algemene gang van zaken met de ondernemingsraad wordt gedeeld. De bestuurder/ondernemer doet daarin mededeling over voor te nemen besluiten in het kader van artikel 25 en 27 WOR. De verplichting om de ondernemingsraad te betrekken, ontstaat zodra een te nemen besluit aannemelijk wordt. Er dienen verder afspraken gemaakt te worden ten aanzien van wanneer en op welke wijze de ondernemingsraad betrokken wordt in het besluitvormingsproces.

Aan de hand van het eerder aangehaalde voorbeeld kan worden gezien waarom het zo belangrijk is dat de ondernemingsraad in een vroeg stadium wordt betrokken. Als het Amerikaansen hoofdkantoor het besluit al heeft genomen om te reorganiseren en dit besluit rijkt veder dan alleen Nederland, dan is het goed voor te stellen dat wezenlijke invloed op het Nederlandse besluit lastig te bewerkstelligen is. Wezenlijke invloed zal helemaal lastig zijn als in de andere landen al uitvoering wordt gegeven aan het besluit van het hoofdkantoor in Amerika.

Als de ondernemingsraad tijdig over een aannemelijk te nemen besluit wordt geïnformeerd en in het besluitvormingsproces wordt meegenomen, dan kan de ondernemingsraad in een vroeg stadium met alle stakeholders overleggen en kan rekening worden gehouden de belangen van alle stakeholders. Op die manier kan de ondernemingsraad nog wel wezenlijke invloed op het nog te nemen beluit uitoefenen.

Conclusie

De ondernemingsraad vervult een belangrijke positie binnen een internationaal organisatie. Het is dan ook voor de ondernemingsraad belangrijk om op de hoogte te zijn welke stakeholders er zijn en wat de belangen van deze stakeholders zijn.  Door met deze stakeholders te communiceren, kan de ondernemingsraad zowel voorafgaand als tijdens het medezeggenschapsproces tijdig betrokken worden en alle belangen meewegen. Op deze manier zal de ondernemingsraad niet snel voor verrassingen komen te staan.

Opmerkingen