0306 9519 10: gerookt, ook indien ontdaan van de schaal, ook indien voor of tijdens het roken gekookt, niet op andere wijze bereid, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van meer dan 2 kg

Inhoudsopgave

Code

0306951910

Omschrijving

garnalen van het geslacht 'Crangon crangon', ook indien ontdaan van de schaal, levend, gedroogd, gezouten of gepekeld (m.u.v. gerookte)

Invoer

Recht derde landen

18%

Preferentiële rechten

 • EUR.1
  • Balkan (MK-AL-BA-XK-ME-XS): 0%
  • Bezette Palestijnse gebieden: 0%
  • CARI: 0%
  • Chili: 0%
  • Colombia: 0%
  • Ecuador (EC): 0%
  • Egypte: 0%
  • EPA: 0%
  • ESA - Staten in oostelijk en zuidelijk Afrika: 0%
  • Georgië (GE): 0%
  • Ghana (GH): 0%
  • Israël: 0%
  • Kameroen (CM): 0%
  • LGO (LOMB) LANDEN GEB. OVERZEE: 0%
  • Libanon: 0%
  • Maghreb: 0%
  • Mexico: 0%
  • Midden-Amerika: 0%
  • Moldavië: 0%
  • Oekraïne (UA): 0%
  • Papoea-Nieuw-Guinea: 0%
  • Peru (PE): 0%
  • SADC EPA: 0%
  • Turkije: 0%
  • Zuid-Afrika: 0%
 • N864
  • Canada: 0%
  • Zuid-Korea: 0%
 • FORM A
  • AM-CV-GE-KG--LK-MN-PH-PK-PY (APS+ / GSP+): 0%
  • Meest ontwikkelde landen: 14,5%
  • Minst ontwikkelde landen: 0%

Opmerkingen bij invoerrechten

Canada

Bij invoer in de EU komen deze producten van oorsprong uit Canada voor preferentiële tariefbehandeling in aanmerking op vertoon van een verklaring van de exporteur (zgn. ‘oorsprongsverklaring'; EUR-1 of FORM.A certificaat zijn niet toegestaan) op een factuur, pakbon of ander handelsdocument, waarin de producten voldoende duidelijk zijn omschreven om ze te kunnen identificeren.

De bescheidcode voor de oorspongsverklaring is N864.
[Preferentiecode: 300]

Zuid-Korea

Bij invoer in de EU komen deze producten van oorsprong uit Zuid-Korea voor preferentiële tariefbehandeling in aanmerking op vertoon van een verklaring van de exporteur (zgn. ‘oorsprongsverklaring'; EUR-1 of FORM.A certificaat zijn niet toegestaan) op een factuur, pakbon of ander handelsdocument, waarin de producten voldoende duidelijk zijn omschreven om ze te kunnen identificeren.

De bepalingen in zake het begrip ‘producten van oorsprong' en de methoden van administratieve samenwerking zijn opgenomen in een protocol bij de Vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Zuid-Korea. Zie ook www.inenuitvoer.nl - webnummer 2011-3079. De bescheidcode voor de oorspongsverklaring is N864. [Communautaire/nationale preferentiecode: 300/040]

BTW

6%

BTW opmerking

0 ter zake van de invoer en de levering aan veilingen, voor zover aangebracht per schip dat terugkeert van de visvangst of per ventjager (art. 28u van de Wet op de OB 1968).

aanvullende code: Q100

Schorsingen

Ceuta

Recht voor onbepaalde tijd verlaagd tot 0% (preferentiecode: 310/025).

Melilla

Recht voor onbepaalde tijd verlaagd tot 0% (preferentiecode: 310/025).

Tariefcontingenten

0% in het kader van een tariefcontingent (09.1641), van 01-01 t/m 31-12 (preferentiecode: 125/). De invoer in het kader van dit contingent is onderworpen aan de overlegging van een overladingscertificaat EXP.1 (bescheidcode: C623)

Opmerking

Deze tariefcontingenten zijn geopend voor bepaalde visserijproducten die niet van oorsprong uit de LGO zijn en die zich in Saint-Pierre-et-Miquelon in het vrije verkeer bevinden en daar in ongewijzigde toestand worden overgeladen.Bij invoer in de Gemeenschap dient een uitvoercertificaat/overladingscertificaat (bescheidcode: C623) overeenkomstig bijlageIV van Besluit nr. 2001/822/EG, PbEG 2001 L 314 te worden overgelegd.

Canada

0% in het kader van een tariefcontingent (09.8404), van 01-01 t/m 31-12 (preferentiecode: 320/).

Opmerking

De invoer in het kader van dit contingent is onderworpen aan de overlegging van een geldige oorsprongsverklaring (bescheidcode: N864).

Invoerregelingen

Niet-EU-landen

Invoercontrole Vis en visproductenAlle derde landen (m.u.v. Cambodja (KH), Comoren (met uitz. van Mayotte) (KM), Saint Vincent en de Grenadines (VC))

Met ingang van 1 januari 2010 is de invoer in de Europese Unie van visserijproducten die vallen onder Verordening (EG) nr. 1005/2008 (PbEU L 286 van 29 oktober 2008) alleen toegestaan indien een vangstcertificaat (bescheidcode: C673) wordt overgelegd.Het certificaat moet informatie bevatten waarmee het legale karakter van de betrokken producten wordt aangetoond. Het moet door de vlaggenstaat van de vissersvaartuigen die de betrokken vis hebben gevangen, geldig zijn gemaakt. Die staat heeft immers op grond van het internationale recht de plicht ervoor te zorgen dat vissersvaartuigen die zijn vlag voeren de internationale regels betreffende de instandhouding en het beheer van de visserijhulpbronnen naleven.Bij Verordening (EG) nr. 1010/2009 (PbEU L 280 van 27 oktober 2009) is een communautaire regeling voor controle, inspectie en handhaving vastgesteld die moet garanderen dat de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid worden nageleefd. Deze verordening vormt een aanvulling op de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1005/2008.Voor visserijproducten die niet onder Verordening (EG) nr. 1005/2008 vallen is geen vangstcertificaat vereist (fictieve bescheidcode: Y927).
Zie voor Verordening (EG) nr. 1005/2008 en Verordening (EG) nr. 1010/2009: www.inenuitvoer.nl (webnummer: 2009-448, respectievelijk: 2009-58).

Cambodja (KH), Comoren (met uitz. van Mayotte) (KM), Saint Vincent en de Grenadines (VC) worden door de Europese Commissie beschouwd als derde landen die niet meewerken bij de bestrijding van illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij. Overeenkomstig artikel 38, leden 1 en 5, van Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad (PB L 286) is de invoer van visserijproducten die zijn gevangen door vissersvaartuigen die de vlag van een niet-meewerkend land voeren, alsook de uitvoer naar dergelijke landen verboden.

De visserijproducten die van deze maatregel zijn uitgesloten, zijn opgenomen in bijlage I bij die verordening.

Voor visserijproducten die niet onder Verordening (EG) nr. 1005/2008 vallen dient de fictieve bescheidcode Y927 gebruikt te worden.

Maatregelen

N4011A

Bijzondere voorwaarden voor levensmiddelen en diervoeders van oorsprong uit of verzonden vanuit Japan in verband met het ongeval in de kerncentrale van Fukushima. 
 

Betreft de volgende bescheidcodes:

bescheidcode: N853

fictieve bescheidcode Y928

Zie hier voor toelichting gebruik bescheidcodes:

Bijzondere voorwaarden voor levensmiddelen en diervoeders van oorsprong uit of verzonden vanuit Japan in verband met het ongeval in de kerncentrale van Fukushima.

In PbEU L 80 van 26 maart 2011 is bij Verordening (EU) nr. 297/2011 bekendgemaakt dat met ingang van 27 maart 2011 er bijzondere voorwaarden zijn vastgesteld voor levensmiddelen en diervoeders van oorsprong uit of verzonden vanuit Japan in verband met het ongeval in de kerncentrale van Fukushima.

Bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 961/2011 (PbEU L 252 van 28 september 2011) zijn bijzondere voorwaarden voor de invoer van levensmiddelen en diervoeders van oorsprong uit of verzonden vanuit Japan in verband met het ongeval in de kerncentrale van Fukushima vastgesteld. Daarbij is Verordening (EU) nr. 297/2011 met ingang van 1 oktober 2011 vervangen, zie www.inenuitvoer.nl - Nieuws - webnummer: 2011-3778.

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 961/2011 is met ingang van 2 april 2012 vervangen door Uitvoeringsverordening (EU) nr. 284/2012 (PbEU L 092 van 30 maart 2012).

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 284/2012 is met ingang van 30 oktober 2012 vervangen door Uitvoeringsverordening (EU) nr. 996/2012 (PbEU L 299 van 27 oktober 2012).

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 996/2012 is gewijzigd bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 495/2013 (PbEU L 143 van 30 mei 2013), zie www.inenuitvoer.nl - Nieuws - webnummer: 2013-699.

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 996/2012 is met ingang van 1 april 2014 vervangen door Uitvoeringsverordening (EU) nr. 322/2014 (PbEU L 95 van 29 maart 2014).

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 322/2014 is gewijzigd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/328 (PbEU L 58 van 3 maart 2015) van de Commissie. Voor levensmiddelen en diervoeders van dierlijke oorsprong, met inbegrip van visserijproducten, bepaalt Verordening (EG) nr. 136/2004 van de Commissie dat het gemeenschappelijk veterinair document van binnenkomst (GDB dient te worden gebruikt met het oog op de voorafgaande kennisgeving. De te gebruiken bescheidcode is vanaf 6 maart 2015 N853. (voorheen: C678)

In Uitvoeringsverordening (EU) 2016/6 (PbEU L 3 van 6 januari 2016) is bekendgemaakt dat er met ingang van een van de Commissie worden nieuwe bijzondere voorwaarden vastgesteld voor de invoer van levensmiddelen en diervoeders van oorsprong uit of verzonden vanuit Japan in verband met het ongeval in de kerncentrale van Fukushima en wordt de bestaande wetgeving in dit verband ingetrokken.

De verordening is van toepassing tot en met 30 juni 2016 en kan daarna nog eventueel worden verlengd. Elke zending dient vergezeld te gaan van een verklaring (bescheidcode: N853) waaruit blijkt dat:

- officieel wordt bevestigd dat de producten in overeenstemming zijn met de geldende wetgeving in Japan, en

- de producten al dan niet onder de overgangsmaatregelen vallen waarin de Japanse wetgeving voorziet.

Om aan te geven dat producten vóór 28 maart 2011 Japan hebben verlaten, dient in de aangifte de fictieve bescheidcode Y045 te worden vermeld.

Indien het andere producten betreft dan de producten zoals bedoeld bij Verordening (EU) nr. 322/2014 dient de fictieve bescheidcode Y928 gebruikt te worden.

In de Stcrt. nr. 6644 van 11 april 2011 is bij Bekendmaking van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 28 maart 2011, nr. VGP/VC 3058982 , inzake verordening (EU) 297/2011 (bijzondere voorwaarden voor levensmiddelen uit Japan i.v.m. ongeval in kerncentrale van Fukushima) bekendgemaakt dat handelen in strijd met Verordening (EU) 297/2011 wat betreft levensmiddelen is verboden op grond van artikel 2, derde lid, van het Warenwetbesluit Invoer levensmiddelen uit derde landen en artikel 2, eerste lid, van de Warenwetregeling noodmaatregelen invoer levensmiddelen uit derde landen.

Zie voor nadere gegevens webnummer 2016-2715 van het onderdeel nieuws van deze internetsite.

N4054

Invoercontrole van biologische producten

Het betreft hier goederen van oorsprong uit: alle derde landen, met uitzondering van:

IJsland (IS)

Liechtenstein (LI)

Noorwegen (NO)

Zwitserland (CH)

Indien het goederen betreft die zijn voorzien van een verwijzing naar de biologische productie in de etikettering, de reclame of de begeleidende documenten, moet de aangever het in artikel 33, lid 1, onder d), van Verordening (EG) nr. 834/2007 bedoelde controlecertificaat (bescheidcode: C644) overleggen (gelijkwaardige producten).

Indien het andere goederen betreft (geen gelijkwaardige producten), dient de fictieve bescheidcode Y929 worden aangegeven.

Onverminderd enige maatregelen of acties die worden ondernomen overeenkomstig artikel 30 van Verordening (EG) nr. 834/2007 en/of artikel 85 van Verordening (EG) nr. 889/2008, mogen producten die niet in overeenstemming zijn met de in die verordening gestelde eisen, slechts in de Gemeenschap in het vrije verkeer worden gebracht nadat verwijzingen naar de biologische productie uit de etikettering, de reclame en de begeleidende documenten zijn verwijderd.

Bron: Verordening (EG) Nr. 834/2007 (PbEU L 189 van 20 juli 2007)

N4001-3

De invoer van levende dieren is onderworpen aan de voorlegging van een GVDB voor dieren in overeenstemming met de voorwaarden vastgesteld in Verordening (EG) nr. 282/2004 (PB L 49). Invoer is slechts toegestaan indien een Gemeenschappelijk Veterinair Document van Binnenkomst (GDB) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 136/2004, voor gebruik bij de veterinaire controle op levende dieren (bescheidcode: C640) wordt overgelegd waaruit blijkt dat alle noodzakelijke veterinaire controles hebben plaatsgevonden en, indien de producten via Nederland zijn binnengebracht, de importeur of diens vertegenwoordiger de kosten van de veterinaire controles heeft voldaan bij de NVWA of hiervoor bij deze dienst zekerheid heeft gesteld.

De invoer van goederen van dierlijke oorsprong is onderworpen aan de voorlegging van een GVDB in overeenstemming met de voorwaarden vastgesteld in Verordening (EG) nr. 136/2004 (PB L 21). Invoer is slechts toegestaan indien een Gemeenschappelijk veterinair document van binnenkomst (GDB) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 136/2004, voor gebruik bij de veterinaire controle op producten (bescheidcode: N853) wordt overgelegd waaruit blijkt dat alle noodzakelijke veterinaire controles hebben plaatsgevonden en, indien de producten via Nederland zijn binnengebracht, de importeur of diens vertegenwoordiger de kosten van de veterinaire controles heeft voldaan bij de NVWA of hiervoor bij deze dienst zekerheid heeft gesteld.

Persoonlijke zendingen

Het binnenbrengen in de Gemeenschap uit derde landen van persoonlijke zendingen van producten van dierlijke oorsprong voor persoonlijke consumptie en van dierlijke producten die als voeder voor
gezelschapsdieren bestemd zijn en die vermeld zijn onder leden 1 en 2 van artikel 2 van Verordening (EG) nr. 206/2009 is niet onderhevig aan veterinaire controles. In dit geval dient de fictieve bescheidcode Y058 in de aangifte te worden vermeld.

Het gebruik van de fictieve bescheidcodes Y930 en Y931 is in dit geval niet toegestaan.

Deze maatregel is niet van toepassing op producten van oorsprong uit de volgende landen:

Andorra (AD), Faeröer (FO), Liechtenstein (LI), Noorwegen (NO), San Marino (SM) en Zwitserland (CH).

Veterinaire controle [N4001-50]

Veterinaire controle

Het betreft hier terugkerende goederen met als oorsprong EU.

De invoer van levende dieren is onderworpen aan de voorlegging van een GVDB voor dieren in overeenstemming met de voorwaarden vastgesteld in Verordening (EG) nr. 282/2004 (PB L 49). Invoer is slechts toegestaan indien een Gemeenschappelijk Veterinair Document van Binnenkomst (GDB) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 136/2004, voor gebruik bij de veterinaire controle op levende dieren (bescheidcode: C640) wordt overgelegd waaruit blijkt dat alle noodzakelijke veterinaire controles hebben plaatsgevonden en, indien de producten via Nederland zijn binnengebracht, de importeur of diens vertegenwoordiger de kosten van de veterinaire controles heeft voldaan bij de NVWA of hiervoor bij deze dienst zekerheid heeft gesteld.

De invoer van goederen van dierlijke oorsprong is onderworpen aan de voorlegging van een GVDB in overeenstemming met de voorwaarden vastgesteld in Verordening (EG) nr. 136/2004 (PB L 21). Invoer is slechts toegestaan indien een Gemeenschappelijk veterinair document van binnenkomst (GDB) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 136/2004, voor gebruik bij de veterinaire controle op producten (bescheidcode: N853) wordt overgelegd waaruit blijkt dat alle noodzakelijke veterinaire controles hebben plaatsgevonden en, indien de producten via Nederland zijn binnengebracht, de importeur of diens vertegenwoordiger de kosten van de veterinaire controles heeft voldaan bij de NVWA of hiervoor bij deze dienst zekerheid heeft gesteld.

Indien het persoonlijke zendingen van niet-commerciële aard van producten van dierlijke oorsprong, in overeenstemming met artikel 2 van Verordening (EG) nr. 206/2009 betreft, dient de fictieve bescheidcode Y058 in de aangifte ten invoer te worden gebruikt.

Indien het goederen uit de EU die terugkeren vanuit Andorra overeenkomstig de desbetreffende EU-wetgeving betreft, dient de fictieve bescheidcode Y072 in de aangifte ten invoer te worden gebruikt.

Indien het goederen uit de EU die terugkeren vanuit Zwitserland overeenkomstig de desbetreffende EU-wetgeving betreft, dient de fictieve bescheidcode Y073 in de aangifte ten invoer te worden gebruikt.

Indien het goederen uit de EU die terugkeren vanuit de Faeröer overeenkomstig de desbetreffende EU-wetgeving betreft, dient de fictieve bescheidcode Y074 in de aangifte ten invoer te worden gebruikt.

Indien het goederen uit de EU die terugkeren vanuit Groenland overeenkomstig de desbetreffende EU-wetgeving betreft, dient de fictieve bescheidcode Y075 in de aangifte ten invoer te worden gebruikt.

Indien het goederen uit de EU die terugkeren vanuit IJsland overeenkomstig de desbetreffende EU-wetgeving betreft, dient de fictieve bescheidcode Y076 in de aangifte ten invoer te worden gebruikt.

Indien het goederen uit de EU die terugkeren vanuit Liechtenstein overeenkomstig de desbetreffende EU-wetgeving betreft, dient de fictieve bescheidcode Y077 in de aangifte ten invoer te worden gebruikt.

Indien het goederen uit de EU die terugkeren vanuit Noorwegen overeenkomstig de desbetreffende EU-wetgeving betreft, dient de fictieve bescheidcode Y078 in de aangifte ten invoer te worden gebruikt.

Indien het goederen uit de EU die terugkeren vanuit San Marino overeenkomstig de desbetreffende EU-wetgeving betreft, dient de fictieve bescheidcode Y079 in de aangifte ten invoer te worden gebruikt.

[N4001-50]

Uitvoer

Uitvoerregelingen

Cambodja

Landen van bestemming: Cambodja (KH)

Maatregeltype: Uitvoercontrole Vis en visproducten

Vereiste bescheiden: -
Voor visserijproducten die niet onder Verordening (EG) nr. 1005/2008 vallen is geen vangstcertificaat vereist (fictieve bescheidcode: Y927).
Aanvullende Tariccodes: n.v.t.
Aantekening: Met ingang van 1 januari 2010 is de uitvoer uit de Europese Unie van visserijproducten die vallen onder Verordening (EG) nr. 1005/2008. (PbEU L 286 van 29 oktober 2008) verboden.
- Beschrijving: Het Koninkrijk Cambodja wordt door de Europese Commissie beschouwd als derde land dat niet meewerkt bij de bestrijding van illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij. Overeenkomstig artikel 38, leden 1 en 5, van Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad (PB L 286) is de invoer van visserijproducten die zijn gevangen door vissersvaartuigen die de vlag van een niet-meewerkend land voeren, alsook de uitvoer naar dergelijke landen verboden.

Voor visserijproducten die niet onder Verordening (EG) nr. 1005/2008. vallen is geen vangstcertificaat vereist (fictieve bescheidcode: Y927).

Producten die van de maatregelen zijn uitgesloten:

- producten van de zoetwatervisserij;
- aquacultuurproducten verkregen uit pootvis of larven;
- siervissen
- oesters, levend;
- kamschelpen, inclusief wijde mantels, van de geslachten Pecten, Chlamys of Placopecten,
levend, vers of gekoeld;
- Jakobsschelpen (Pecten maximus), bevroren;
- andere kamschelpen, vers of gekoeld;
- mosselen;
- andere dan uit zee verkregen slakken;
- toebereide en geconserveerde weekdieren.
Zie voor nadere gegevens de internetsite www.inenuitvoer.nl (webnummers: 2009-448, 2009-
465 en 2010-198)

Juridische basis: Verordening (EG) nr. 1005/2008. (PbEU L 286 van 29 oktober 2008)

Niet-EU-landen

Land van bestemming: Guinee (GN), Cambodja (KH)

Maatregeltype: uitvoercontrole vis en visproducten

Vereiste bescheiden:

Voor visserijproducten die niet onder Verordening (EG) nr. 1005/2008 vallen is geen vangstcertificaat vereist (fictieve bescheidcode: Y927).

Aanvullende Tariccodes: n.v.t.

Aantekening: Met ingang van 1 januari 2010 is de uitvoer uit de Europese Unie van visserijproducten die vallen onder Verordening (EG) nr. 1005/2008. (PbEU L 286 van 29 oktober 2008) verboden.

Beschrijving:De Democratische Socialistische Republiek Sri Lanka, het Koninkrijk Cambodja en de Republiek Guinee worden door de Europese Commissie beschouwd als derde landen die niet meewerken bij de bestrijding van illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij. Overeenkomstig artikel 38, leden 1 en 5, van Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad (PB L 286) is de invoer van visserijproducten die zijn gevangen door vissersvaartuigen die de vlag van een niet-meewerkend land voeren, alsook de uitvoer naar dergelijke landen verboden.

Voor visserijproducten die niet onder Verordening (EG) nr. 1005/2008. vallen is geen vangstcertificaat vereist (fictieve bescheidcode: Y927).

Producten die van de maatregelen zijn uitgesloten:
- producten van de zoetwatervisserij;
- aquacultuurproducten verkregen uit pootvis of larven;
- siervissen
- oesters, levend;
- kamschelpen, inclusief wijde mantels, van de geslachten Pecten, Chlamys of Placopecten,
levend, vers of gekoeld;
- Jakobsschelpen (Pecten maximus), bevroren;
- andere kamschelpen, vers of gekoeld;
- mosselen;
- andere dan uit zee verkregen slakken;
- toebereide en geconserveerde weekdieren.

Zie voor nadere gegevens de internetsite www.inenuitvoer.nl (webnummers: 2009-448, 2009-65 en 2010-198)

Juridische basis: Verordening (EG) nr. 1005/2008. (PbEU L 286 van 29 oktober 2008)

Niet-EU-landen

Land van bestemming: Alle derde landen m.u.v. Guinee (GN), Cambodja (KH)

Maatregeltype: uitvoercontrole vis en visproducten

Vereiste bescheiden:

Vangstcertificaat (bescheidcode: C673)

Voor visserijproducten die niet onder Verordening (EG) nr. 1005/2008 vallen is geen vangstcertificaat vereist (fictieve bescheidcode: Y927).

Aanvullende Tariccodes: n.v.t.

Aantekening: Met ingang van 1 januari 2010 is de uitvoer uit de Europese Unie van visserijproducten die vallen onder Verordening (EG) nr. 1005/2008. (PbEU L 286 van 29 oktober 2008) alleen toegestaan indien een vangstcertificaat (bescheidcode: C673) wordt overgelegd.

Beschrijving: Uitvoer van visproducten vanuit de Europese Unie naar landen buiten de Europese Unie (derde landen) is alleen toegestaan wanneer het „wederuitvoer'-gedeelte van het certificaat geldig is gemaakt door de autoriteiten van de Europese lidstaat van waaruit de visproducten worden uitgevoerd.
Wanneer een land buiten de Europese Unie vangstcertificaten eist voor vangsten gedaan door EU-vaartuigen is de uitvoer vanuit de Europese Unie naar het derde land alleen toegestaan wanneer de zending gedekt wordt door vangstcertificaten afgegeven door de Europese lidstaat onder welke vlag het vangstvaartuig vaart (vlaggenlidstaat). Bij uitvoer van visproducten uit de Europese Unie naar derde landen wordt het „wederuitvoer'-gedeelte van het certificaat geldig gemaakt door de NVWA.
Voor visserijproducten die niet onder Verordening (EG) nr. 1005/2008. vallen is geen vangstcertificaat vereist (fictieve bescheidcode: Y927).

Producten die van de maatregelen zijn uitgesloten:
- producten van de zoetwatervisserij;
- aquacultuurproducten verkregen uit pootvis of larven;
- siervissen
- oesters, levend;
- kamschelpen, inclusief wijde mantels, van de geslachten Pecten, Chlamys of Placopecten,
levend, vers of gekoeld;
- Jakobsschelpen (Pecten maximus), bevroren;
- andere kamschelpen, vers of gekoeld;
- mosselen;
- andere dan uit zee verkregen slakken;
- toebereide en geconserveerde weekdieren.

Zie voor nadere gegevens de internetsite www.inenuitvoer.nl (webnummers: 2009-448, 2009-65 en 2010-198)

Juridische basis: Verordening (EG) nr. 1005/2008. (PbEU L 286 van 29 oktober 2008)

Terug naar overzicht