Naar de inhoud

04 NEN 5880, 2005 Afval en afvalverwijdering – Algemene termen en definities

1. Inleiding

Dit normontwerp is een herziening van NEN 5880, ‘Afval en afvalverwijdering – Algemene termen en definities’ dat in 1997 is verschenen.

Sinds 1997 zijn er grote veranderingen op gebied van afval opgetreden. Provincie- en landsgrenzen vervagen en Europese wetgeving met daaraan gekoppelde normen worden steeds belangrijker. Deze veranderingen hebben ook hun weerslag op de herziening van NEN 5880.

Er zijn een aantal definities vernieuwd, enkele termen en definities zijn geheel nieuw en een groot aantal termen zijn geschrapt. Waar nodig zijn termen en definities in overeenstemming gebracht met de afvalstoffenwetgeving. De verouderde termen en definities zijn opgenomen in bijlage B.

Dit normontwerp is breed opgezet en de belangrijkste of meest voorkomende termen op het gebied van afvalstoffen en afvalstoffenverwijdering zijn daarin opgenomen.

Het normontwerp NEN 5880: 2005 Afval en afvalverwijdering – Algemene termen en definities, is in september 2005 voorgepubliceerd, waarop een inspraakperiode tot eind december 2005 is ingegaan. Eventuele inspraakreacties zullen worden verwerkt. De definitieve norm wordt begin 2006 gepubliceerd.

Dit normontwerp is bedoeld voor een breed publiek o.a. voor gemeenten, provincies, rijk, industrie, onderzoeksinstituten en handel. Het doel van het normontwerp is voor elke opgenomen term een verklaring of definitie te geven, welke achter de term is vermeld. Daar waar dit voor de duidelijkheid gewenst leek, is na de definitie bovendien nog een toelichting gegeven.

Naast het bovengenoemd normontwerp zijn twee specifieke normen op het gebied van afvalstoffen(verwijdering) opgesteld. Het betreft 'Afval en afvalverwijdering – Algemene termen en definities voor specifieke ziekenhuisafval' (NEN 5883) en 'Afval en afvalverwijdering – Algemene termen en definities voor bouw- en sloopafval' (NEN 5884).

2. De nieuwe structuur van NEN 5880: 2005 ontwerp

Naast het voor ieder NEN-normblad gebruikelijke 'Voorwoord' en beschrijving van het ‘Onderwerp en toepassingsgebied’ (hoofdstuk 1), worden de navolgende hoofdstukken onderscheiden:

  • In hoofdstuk 2 ‘Algemene termen voor het omgaan met afvalstoffen’ zijn de termen gedefinieerd die niet direct verband houden met één of meer schakels uit het afvalbeheer.

De relatie tussen de verschillende afvalbeheeractiviteiten wordt als volgt weergegeven:

Afvalbeheerschema:

SDU_AFVAL_PRAKTART_0104-afb-01.jpg

  • In hoofdstuk 3 ‘Termen voor het beschrijven van afvalstoffen’ worden in twee paragrafen begrippen behandeld die respectievelijk betrekking hebben op de aard en hoedanigheid van afvalstoffen.

  • Hoofdstuk 4 ‘Termen voor de behandeling van afvalstoffen’ is opgebouwd uit drie paragrafen. Daarin wordt het totaal aan activiteiten met afvalstoffen beschreven. De paragrafen behandelen termen die verband houden met:

    • materieel en hulpmiddelen voor afvalstoffen;

    • verplaatsen en opslaan van afvalstoffen;

    • be- en verwerken van afvalstoffen.

  • In hoofdstuk 5 ‘Termen voor milieu- en kwaliteitszorg en preventie’ wordt aandacht besteed aan termen die verband houden met interne milieuzorg…