In 2004 ontvangen en in 2005 teruggevorderde uitkering niet belast


Samenvatting

Belanghebbende heeft in 2004 een uitkering ingevolge de Wet werk en bijstand (WWB) ontvangen. Deze bleek achteraf onterecht, omdat belanghebbende in december 2004 met terugwerkende kracht een uitkering ingevolge de Ziektewet heeft ontvangen. In maart 2005 heeft belanghebbende de ten onrechte ontvangen WWB-uitkering terugbetaald. Rechtbank Haarlem wijst het beroep op de hardheidsclausule af en oordeelt dat de WWB-uitkering belast is in 2004 op grond van het kasstelsel. Belanghebbende kan zich niet beroepen op uitlatingen gedaan door medewerkers van de belastingtelefoon nu hij niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij schade heeft geleden als gevolg van die uitlatingen. Het hof is een andere mening toegedaan. In het besluit van 5 juli 2001, CPP2001/599M, NTFR 2001/1017, is goedgekeurd dat ervan wordt uitgegaan dat de ten onrechte ontvangen looninkomsten geacht worden niet te zijn genoten als wordt voldaan aan een aantal voorwaarden. Het hof acht dit besluit van toepassing op belanghebbende en oordeelt dat aan de daarin gestelde voorwaarden is voldaan. Het hof benadrukt dat het hier gaat om gevallen waarin achteraf blijkt dat een belastingplichtige loon heeft genoten dat hem niet toekwam en daarom van hem wordt teruggevorderd en door hem wordt terugbetaald. Daaraan doet niet af dat in het geval van belanghebbende pas in 2005 werd besloten de uitkering terug te vorderen.

(Hoger beroep gegrond.)

Verder lezen
Terug naar overzicht