3. Aanvragen van besluiten, 3.3. Gegevens aanvraag(Arbeidsongeschiktheid)

Deze paragraaf is bijgewerkt tot 5 juli 2017 door mr. J.E. Jansen

Art. 4:2 Awb stelt aan de aanvraag een aantal minimumeisen. Zo dient de aanvraag te bevatten:

  • naam en adres van de aanvrager;

  • de dagtekening;

  • een aanduiding van de beschikking die wordt gevraagd.

Verder dient de aanvrager de gegevens en stukken te verschaffen die voor de beslissing op de aanvraag nodig zijn en waarover hij redelijkerwijs de beschikking kan krijgen.

De naam en het adres van de aanvrager dienen te worden vermeld. Mocht iemand een gemachtigde hebben, dan kan niet worden volstaan met de naam en het adres van de gemachtigde.

De vermelding van de dagtekening is van weinig betekenis. Doorgaans is de datum van ontvangst bepalend voor de aanvang van beslistermijnen of voor de beoordeling of een aanvraag tijdig is gedaan.

Dat de aanvraag een aanduiding dient te bevatten van de beschikking die wordt gevraagd, is om meerdere redenen van belang. Niet alleen kan worden beoordeeld of de aanvraag bij het juiste bestuursorgaan is ingediend, maar ook dient de aanvraag tot uitgangspunt bij het nemen van een besluit. Aan de hand van hetgeen in een schriftelijk verzoek is vermeld, kan worden beoordeeld of sprake is van een aanvraag.

Ontbreken de hiervoor vermelde gegevens, dan is er volgens de Centrale Raad van Beroep geen sprake van een aanvraag (CRvB 28 oktober 2014, nr. 13/5169, USZ 2014/397 en JB 2014/251, ECLI:NL:CRVB:2014:3516).

3.3.1. De overige gegevens en bescheiden

De verplichting van de burger om gegevens te verschaffen, en dus…

Verder lezen
Terug naar overzicht