Aanmaning boete is op adres belastingplichtige ontvangen


Samenvatting

Het door belanghebbende ingediende bezwaar is door Rechtbank Breda niet-ontvankelijk verklaard. Het hof bevestigt deze uitspraak, maar voegt daar met betrekking tot de boetebeschikking nog het volgende aan toe. De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 15 december 2006, nr. 41.882, NTFR 2006/1781 overwogen dat het bij het opleggen van een boete in beginsel aan de inspecteur is om aannemelijk te maken dat de aanmaning op het adres van de belastingplichtige is ontvangen. Het feit dat per post verzonden stukken in de regel op het vermelde adres worden bezorgd, brengt mee dat de inspecteur kan volstaan met het overleggen van een bewijs van verzending. Ter zitting wordt duidelijk dat belanghebbende als postadres een postbus heeft opgegeven en het hof acht aannemelijk dat de aanmaning op dat adres is bezorgd.

(Hoger beroep ongegrond.)

Verder lezen
Terug naar overzicht