Aansprakelijkheid en décharge; 'een paar apart' (1997.28.2293)


De Kluiver wijdt een beschouwing aan art. 2:9 BW en HR 10 januari 1997, NJ 1997, 360 (Notafax 1997 nr 30 en ND 97.09.2092) over de reikwijdte van een aan een bestuurder van een BV verleend décharge. In dat verband gaat hij in op de vraag wanneer er sprake is van onbehoorlijke taakvervulling door bestuurders en op de vraag welke betekenis dan moet worden toegedicht aan décharge.

In het arrest van 10 januari 1997 relativeert de Hoge Raad de betekenis die aan décharge kan worden gehecht. In het licht van de stand van het recht in het buitenland verdedigt de auteur nog een stap verder te gaan. Net als in Frankrijk en Duitsland zou tot uitgangspunt genomen kunnen worden dat décharge in beginsel geen ontslag uit aansprakelijkheid wegens onbehoorlijk bestuur inhoudt. Aansprakelijkheid en décharge worden aldus 'een paar apart'. Helaas verschaft de Hoge Raad in zijn arrest met betrekking tot het begrip onbehoorlijke taakvervulling niet zoveel meer duidelijkheid. En dat is jammer. Want het is van groot belang dat zo helder mogelijk wordt wat een behoorlijke taakvervulling van bestuurders vereist.

H.J. de Kluiver

WPNR nr 6273, 1997 blz. 373

Verder lezen