Aansprakelijkheid van de taxateur: de waarde van de waardering


In verband met de aansprakelijkheid van taxateurs gaat het bij de taxatie van vastgoed in de eerste plaats om de vraag of de taxateur een fout heeft gemaakt en, zo dat wordt aangenomen, of causaal verband bestaat tussen de fout en de door de opdrachtgever gestelde schade.1 De jurisprudentie over de aansprakelijkheid van de taxateur gaat de laatste jaren echter vooral over de vraag of de taxateur ook jegens een derde aansprakelijk kan zijn.

Inleiding

Indien die vraag bevestigend kan worden beantwoord, rijst vervolgens de vraag of de taxateur zich met succes kan beroepen op een beding in het taxatierapport, waarmee wordt beoogd aansprakelijkheid voor fouten uit te sluiten. Als gevolg van de economische crisis zijn er in verband met de taxatie van vastgoed de nodige ontwikkelingen die de vraag doen rijzen of de malaise in het vastgoed een nieuwe dimensie zal toevoegen aan de jurisprudentie over de aansprakelijkheid van de taxateur, jegens opdrachtgevers en derden en de mogelijkheid deze aansprakelijkheid uit te sluiten.

De positie van de taxateur staat niet alleen volop in de belangstelling, doch is ook onderwerp van publieke discussie. In dit artikel zal worden ingegaan op de jurisprudentie over de aansprakelijkheid van taxateurs die het resultaat is van wat men zou kunnen aanduiden als de ‘klassieke gevallen’, die zich voor de huidige economische crisis hebben voorgedaan. Tegen de achtergrond van de huidige situatie in het vastgoed zal vervolgens worden stilgestaan bij de vraag welke lessen eventueel uit deze en andere jurisprudentie kunnen worden getrokken in verband met actuele taxatievraagstukken.

Taxatie

Taxateurs werken met verschillende normen, standaarden en rekenmodellen. Er bestaan (internationaal) erkende taxatierichtlijnen, maar deze worden nog niet breed en…

Verder lezen
Terug naar overzicht