Aansprakelijkheid voor verontreiniging ex artikel 75 Wet bodembescherming


In twee arresten van 24 januari 1996 heeft Hof Leeuwarden vorderingen van de Staat op grond van artikel 21 Interimwet bodemsanering (thans artikel 75 Wet bodembescherming) tegen G BV en tegen haar directeur G toegewezen.

Het Hof overweegt dat vanaf 1 januari 1975 bij (leidinggevenden van) ondernemingen welke activiteiten met vervuilende stoffen ontplooien, bekendheid wordt verondersteld aangaande het gevaar van verontreiniging van bodem en grondwater door die stoffen, als ook aangaande de mogelijke onrechtmatigheid van het ontplooien van dergelijke activiteiten en de mogelijkheid voor de overheid het vermogensnadeel…

Verder lezen