Actualiteiten ruimtelijk bestuursrecht 2009


In het voorliggende actualiteitenoverzicht ruimtelijk bestuursrecht over het jaar 2009 ligt het accent op de behandeling van de belangrijkste WRO/Wro-jurisprudentie. Hoewel daartoe uiteraard primair is geselecteerd op uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (‘de Afdeling’) of haar Voorzitter, zijn er ook tamelijk veel uitspraken van (voorzieningenrechters van) rechtbanken opgenomen. Dit laatste heeft als reden dat er nog betrekkelijk weinig Afdelingsjurisprudentie over de Wro is verschenen. Een aantal op zichzelf zeer relevante onderwerpen op het terrein van het ruimtelijk bestuursrecht, zoals planschade, handhaving en de Wet voorkeursrecht gemeenten, is omwille van de beperkte omvang van dit artikel buiten beschouwing gelaten.

1 Ruimtelijke ordening

1.1 Wetgeving

1.1.1 Crisis- en herstelwet

In september 2009 is het ontwerp van de zogeheten Crisis- en herstelwet bij de Tweede Kamer ingediend.4 Het kabinet wil met deze wet procedures voor bouwprojecten en de aanleg van infrastructuur versnellen door deze te vereenvoudigen en te bekorten. Op deze manier wil het kabinet (de gevolgen van) de economische crisis bestrijden. De wet bevat tijdelijke bepalingen die zullen gelden tot 1 januari 2014 voor de daartoe aangewezen projecten en bevoegdheden. Daarnaast omvat deze wet een aantal definitieve wijzigingen van enkele bijzondere wetten, bijvoorbeeld de Onteigeningswet. De inwerkingtreding was voorzien op 1 januari 2010, maar omdat de Eerste Kamer de plannen pas eind november ontving kon dit geen doorgang vinden. Wegens noodzakelijke beperking van de omvang van dit artikel is ervoor gekozen om over de Crisis- en herstelwet een apart artikel te schrijven in één van de volgende nummers van dit tijdschrift.

1.1.…

Verder lezen
Terug naar overzicht