Actualiteitenoverzicht omgevingsrecht 2010


In 2010 is na jaren van voorbereiding de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Bovendien is na een ongekend kort wetgevingstraject in het afgelopen jaar ook de Crisis- en herstelwet (Chw) van kracht geworden. Alleen al vanwege deze nieuwe wetgeving is 2010 voor het omgevingsrecht een belangrijk jaar. Maar er is natuurlijk meer gebeurd. In dit overzichtartikel worden een aantal van de meest belangrijke ontwikkelingen van 2010 besproken. mw. mr. M.F. Blomaard

Wet ruimtelijke ordening

In 2010 was de vernieuwde Wet ruimtelijke ordening (WRO) alweer twee jaar in werking.1 In dit jaar zijn er diverse uitspraken gewezen over de uitleg van de vernieuwde wet. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRS) laat op een groot aantal onderwerpen de jurisprudentie zoals door haar ontwikkeld onder de oude Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) intact. Zo krijgen appellanten die aanvoeren dat ten onrechte geen gelegenheid tot inspraak is geboden met betrekking tot een voorontwerp van een bestemmingsplan, terwijl dat volgens de gemeentelijke inspraakverordening wel had gemoeten, het deksel op de neus. De ABRS overweegt, net als onder de vigeur van de WRO, dat het bieden van inspraak geen onderdeel uitmaakt van de in de WRO en het Besluit ruimtelijke ordening geregelde bestemmingsplanprocedure. Het schenden van een inspraakverplichting heeft daarom geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de bestemmingsplanprocedure en het bestemmingsplan, aldus de ABRS.2

Reactieve aanwijzing GS

Op 20 oktober 2010 heeft de ABRS een eerste uitspraak gedaan over een beroep tegen een reactieve aanwijzing. De reactieve aanwijzing is in de plaats gekomen van de onder de oude WRO…

Verder lezen
Terug naar overzicht