Actualiteitenoverzicht ruimtelijk bestuursrecht 2007


In dit overzicht worden de belangrijkste ontwikkelingen in de wetgeving en de jurisprudentie op het terrein van het ruimtelijk bestuursrecht van het afgelopen jaar besproken. Behalve aan ruimtelijk relevante regelingen die in de loop van 2007 in werking zijn getreden – waaronder de wijziging van de Woningwet inzake de verbetering van de handhaving, de Wet luchtkwaliteit, de Wet op de archeologische monumentenzorg en de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken – zal in dit overzicht ook aandacht worden besteed aan diverse consequenties voor de Woningwet, de Onteigeningswet en de Wet voorkeursrecht gemeenten voortvloeiend uit de Invoeringswet WRO, waarvan een gewijzigd ontwerp bij de Eerste Kamer in behandeling is. Het feit dat het hier om een zeer omvangrijke wetgevingsoperatie gaat, vormt naast de behandelde hoeveelheid jurisprudentie de verklaring voor de lengte van dit overzichtsartikel.

1 Ruimtelijke ordening

1.1 Wetgeving

1.1.1 Algemeen

In het overzicht ‘Actualiteiten bestuursrecht 2006’ werd reeds een schets gegeven van de hoofdlijnen van de Wet ruimtelijke ordening (WRO), waarvan de tekst eind 2006 in het Staatsblad verscheen.4 Het voorstel voor de Invoeringswet WRO is op 9 oktober 2007 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. Een gewijzigd voorstel van wet is nog diezelfde dag bij de Eerste Kamer ingediend,5 die inmiddels op 20 november 2007 het voorlopig verslag heeft uitgebracht.6 Uit dit verslag kan worden afgeleid dat het wetsvoorstel ook in de senaat op brede steun kan rekenen. De inwerkingtreding van de WRO (zoals gewijzigd door de Invoeringswet WRO) en het nieuwe Besluit ruimtelijke ordening is thans voorzien per 1 juli 2008.

Onlangs maakte de ministerraad zijn voornemen bekend om in de WRO…

Verder lezen
Terug naar overzicht