Naar de inhoud

Actuele wetgeving

Bevordering internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

De Tweede Kamer heeft besloten de behandeling van het wetsvoorstel (Kamerstukken II, 34355) aan te houden, totdat de nota van wijziging, inclusief het advies van de Raad van State en de reactie hierop van de minister van OCW via het nader rapport, wordt ingediend.

Wetsvoorstel tot bescherming namen en graden hoger onderwijs

De Eerste Kamercommissie voor OCW heeft op 8 november 2016 het voorlopig verslag uitgebracht De volgende stap is dat de minister van OCW via de memorie van antwoord de vragen vanuit de Eerste Kamer ten aanzien van dit wetsvoorstel zal beantwoorden (EK 34 412, B).

Wetsvoorstel begroting 2017

In de Tweede Kamer is gesproken over het Wetsvoorstel tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2017 (Kamerstukken II, 34550-VIII). Op 8 november 2016 heeft de Tweede Kamer op het gebied van het hoger onderwijs de volgende moties aangenomen:

  • Motie nr. 20 waarin wordt verzocht te onderzoeken hoe het collegegeld voor een tweede studie (bachelor/master) gemaximeerd kan worden en de Kamer uiterlijk in het voorjaar van 2017 te informeren.

  • Motie nr. 21 waarin wordt verzocht te onderzoeken in samenspraak met betrokken organisaties te komen tot landelijke normen waaraan loopbaanbegeleiding, studievoorlichting en studiekeuze-activiteiten minimaal moeten voldoen.

  • Motie nr. 24 waarin wordt verzocht voor 1 december 2016 tot een oplossing te komen samen met de VSNU en in het bijzonder met het samenwerkingsverband 4TU voor de voorgenomen capaciteitsfixi ingaande het collegejaar met start september 2017 alsmede de financiële knelpunten en capaciteitsknelpunten bij de 4TU te onderzoeken. Daarnaast tevens…