Administratie snackbar terecht verworpen (I)


Samenvatting

Eiser exploiteert een snackbar. In 2003, 2004 en 2006 zijn bij de snackbaar waarnemingen ter plaatse uitgevoerd. Tijdens deze waarnemingen is geconstateerd dat de administratie niet voldoet aan de eisen. In 2006 is een boekenonderzoek ingesteld naar de aanvaardbaarheid van de aangiften IB/PVV 2003-2005. In het rapport van het boekenonderzoek is onder meer geconstateerd dat de administratie over de jaren 2003-2005 dusdanig ernstige tekortkomingen kent, dat de door belastingplichtige gevoerde administratie verworpen dient te worden en dat de administratie daarom niet kan dienen als betrouwbare grondslag voor de fiscale winstberekening. Aan de hand van de inkoopfacturen en de door eiser opgegeven verkoopprijzen heeft verweerder voor 2003 een theoretische omzet berekend en daarbij rekening gehouden met een correctie wegens eigen gebruik, bederf en weggeven van snacks en andere producten. Tot de gedingstukken behoort een fax waarin eiser verklaart akkoord te gaan met de daarin vermelde omzetcorrectie.

De rechtbank oordeelt dat er sprake is van een rechtsgeldig compromis. Dat eiser de akkoordverklaring, zoals deze door zijn boekhouder is opgemaakt, niet heeft gelezen alvorens deze te ondertekenen, komt voor zijn risico. Verder beslist de rechtbank dat de administratie dient te worden verworpen, dat niet is voldaan aan de administratieplicht en dat het beroep daarom ongegrond dient te worden verklaard tenzij blijkt dat, en in hoeverre, de navorderingsaanslag onjuist is. Eiser heeft dit niet doen blijken.

De navorderingsaanslag is gebaseerd op een redelijke schatting. Wel dient de boete te worden verminderd.

(Beroep gegrond.)

Verder lezen
Terug naar overzicht