Administratieve lastenverlichting


Het Ministerie van VROM heeft in 2009 de administratieve lasten voor bedrijven en burgers met bijna 22 procent verminderd. Ook voor 2010 staan een aantal wetswijzigingen op het programma, zoals ondermeer:

– Omgevingsvergunning en Omgevingsloket Online

De vergunningaanvraag kan nu digitaal worden aangevraagd met één standaardformulier. Die vervangt de 1.600 formulieren die nu in omloop zijn. De totale administratieve lastenvermindering komt neer op ongeveer 105 miljoen euro per jaar voor bedrijven, en ongeveer 26 miljoen euro voor burgers. De bedragen zijn inclusief de effecten van vergunningvrij bouwen.

– Vergunningvrij bouwen

Een uitbreiding van het aantal bouwwerken zonder bouwvergunning, wat neerkomt op ongeveer 64.000 bouwvergunningen minder per jaar (57 procent).

– Recreatiewoningen

In de loop van 2010 worden gemeenten verplicht een ontheffing te verlenen aan mensen die voor 1 november 2003 in hun recreatiewoning zijn getrokken en daar sindsdien onafgebroken, maar onrechtmatig, hebben gewoond. Dit wordt geregeld door de Wet ontheffing onrechtmatige bewoning recreatiewoningen.

Aan het eind van de kabinetsperiode verwacht VROM een lastenreductie van 33 procent voor bedrijven en 44 procent voor burgers te hebben gerealiseerd.

www.vrom.nl

Verder lezen
Terug naar overzicht