Advies RvS over wetsvoorstel bevoegdheden ondernemingsraad bij beloningen bestuurders


De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden. Het wetsvoorstel is op 16 juni 2016 bij de Tweede Kamer ingediend.

Doel wetsvoorstel
Het wetsvoorstel introduceert de verplichting voor grote ondernemingen (met meer dan 100 werknemers) om jaarlijks de regelingen en afspraken die zien op arbeidsvoorwaarden van werknemers, bestuur en toezichthouders te bespreken in een overlegvergadering tussen de ondernemingsraad en de bestuurder van de onderneming. Daarmee beoogt het wetsvoorstel bij te dragen aan het voorkomen van onevenwichtige beloningsverschillen.

Aard en omvang van het probleem
De Afdeling adviseert om de aard en omvang van het probleem dat het wetsvoorstel beoogt op te lossen in de toelichting duidelijker uiteen te zetten. Zo blijkt uit de toelichting op het wetsvoorstel niet wat precies wordt verstaan onder 'onevenwichtige beloningsverschillen'. Het wetsvoorstel wil deze verschillen tegengaan omdat volgens de toelichting arbeidsverhoudingen in ondernemingen zouden worden geschaad door dergelijke verschillen. De toelichting gaat echter niet in op de vraag op welke manier en in welke mate in de praktijk arbeidsverhoudingen worden geschaad door verschillen in beloning. 

Toegevoegde waarde maatregel|
Verder is onduidelijk wat de toegevoegde waarde van het wetsvoorstel is. De bestuurder is al verplicht om de ondernemingsraad jaarlijks schriftelijk te informeren over de afspraken en regelingen die in de onderneming bestaan op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Het gaat daarbij onder andere om informatie over de hoogte van het salaris van werknemers, bestuurders en de vergoedingen die aan het toezichthoudend orgaan worden uitgekeerd. In de huidige wet is bepaald dat de genoemde informatie wordt verstrekt 'mede ten behoeve van de bespreking van de algemene gang van zaken van de onderneming'. Dit verwijst naar de bespreking die minstens tweemaal per jaar plaatsvindt in de overlegvergadering met de ondernemingsraad. De huidige wet schrijft dus al voor dat deze informatie in de overlegvergadering wordt besproken. De Afdeling advisering vraagt in haar advies waarom de bestaande bepalingen niet voldoen.

Effectiviteit
Volgens de toelichting moet het wetsvoorstel bijdragen aan het voorkomen van onevenredige beloningsverschillen in een onderneming door arbeidsvoorwaardelijke afspraken verplicht aan de orde te stellen in de overlegvergadering. Volgens de toelichting vormt de hiërarchische verhouding tussen de bestuurder en werknemers namelijk een mogelijke belemmering om die beloningsverschillen aan de orde te stellen. De Afdeling advisering merkt op dat wanneer op dit moment hiërarchische verhoudingen in ondernemingen in de weg staan aan het bespreken van verschillen in arbeidsvoorwaarden, het niet voor de hand ligt dat het wetsvoorstel daarin verandering zal aanbrengen enkel door het verplicht stellen van het bespreken van arbeidsvoorwaarden.

Inhoud verplichting
Daarnaast merkt de Afdeling advisering op dat er in de toelichting vanuit wordt gegaan dat het wetsvoorstel verplicht om in een onderneming jaarlijks de ontwikkeling van beloningsverhoudingen aan de orde te stellen. Dat volgt echter niet uit de voorgestelde wettekst. Die bevat alleen de verplichting om jaarlijks in ieder geval de hoogte en de inhoud van de arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken per groep van de in de onderneming werkzame personen en van het bestuur aan de orde te stellen. De Afdeling advisering adviseert daarom om de wettekst in overeenstemming te brengen met de toelichting.

Conclusie
Nu de aard en de omvang van het probleem, de toegevoegde waarde en de effectiviteit van het wetsvoorstel niet duidelijk zijn, adviseert de Afdeling advisering van het wetsvoorstel af te zien, tenzij de regering het wetsvoorstel alsnog voorziet van een dragende motivering.

advies van 15 juli 2015

Bron: www.raadvanstate.nl

Verder lezen
Terug naar overzicht