Aftrekbaarheid premies bij uitkering uit levensverzekering (2000.18.3161)


M en V zijn buiten gemeenschap van goederen gehuwd. In hun huwelijksvoorwaarden is onder meer bepaald dat de kosten van de huishouding voor rekening van M zijn en dat jaarlijks het onverteerde inkomen wordt verrekend, waarbij bepaald is dat deze verrekening slechts kan worden gevorderd gedurende twee jaren onmiddellijk volgend op het jaar waarop de verdeling betrekking heeft. Met betrekking tot een levensverzekering is M verzekeringnemer en verzekerde. V is begunstigde.

Bij het overlijden van M is art. 13 SW van toepassing. In geschil is de toepassing van…

Verder lezen