Arbeidsrechtbank Tongeren (België) 23-07-2002, JAR 2002, 199


Buitenlandse werknemer. Competentie. Ontbinding gewichtige redenen. Schadeloosstelling. Toepasselijk recht.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2002, 199.

De (Nederlandse) werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst van de werkneemster, medewerker operatorservice, ruim tien jaar in dienst en 46 jaar oud. De vestiging te Maastricht waar de werkneemster werkzaam was, is op 1 maart 2000 gesloten. De werkneemster heeft een aanbod aanvaard om elders te gaan werken, doch is sinds 8 oktober 2001 ziek. De werkgever vraagt ontbinding naar Nederlands recht, maar heeft de werkneemster daartoe gedagvaard voor de Belgische rechter omdat deze bevoegd is op grond van art. 20 Verordening 44/2001/EG. De dagvaarding is op 17 mei 2002 betekend. Op 11 juni 2002 hebben de inleidende pleidooien plaatsgevonden. Vervolgens is de zaak, op verzoek van de werkgever, vervroegd aangebracht voor pleidooi op 4 juli 2002. De Arbeidsrechtbank Tongeren stelt vast dat zij ingevolge de EG Verordening en de woonplaats van de werkneemster de bevoegde rechter is. Het Nederlandse recht is in deze zaak van toepassing. Dit recht en de omstandigheden van het geval brengen mee dat de arbeidsovereenkomst per 31 juli 2002 beëindigd dient te worden. Ten aanzien van de vergoeding heeft de werkgever betoogd dat het Sociaal plan van toepassing is. De rechtbank is van oordeel dat, gelet op het feit dat de Belgische werkloosheidsregelingen een van het Nederlands systeem afwijkend regime kennen, wat betreft de tijdsduur van de toe te kennen vergoeding, en omdat de werkneemster dit heeft verzocht, er ruimte moet zijn voor onderzoek naar de concrete toepassing en verduidelijking van het Sociaal plan. De werkneemster kan dan de Belgische werkloosheidsregeling toetsen aan de uitvoering van het Sociaal plan, terwijl de werkgever de concrete toepassing ervan kan toelichten, verduidelijken en concretiseren. Het pleidooi hierover wordt door de rechtbank bepaald op 24 september 2002. (Zie vervolg Arbeidsrechtbank Tongeren 22-10-2002, JAR 2002, 291, hieronder).

Verder lezen
Terug naar overzicht