Art. 1:88 lid 1 BW: een duidelijk afgebakende groep van rechtshandelingen? (2002.10.2064)


Mede naar aanleiding van het arrest ABN AMRO/Smit en Evers, HR 4 mei 2001, JOR 2001, 124; Notafax 2001, nr 100 met noot van S.M. Bartman onderzoekt de auteur de vraag of de Hoge Raad nog steeds de mening is toegedaan dat art.1:88 lid 1 BW restrictief moet worden toegepast. Die restrictieve opvatting zou af te leiden zijn uit het arrest Willems/Rabobank, HR 19 november 1993, NJ 1994, 259; JBN 1997, nr 89…

Verder lezen