Art. - Kennelijk onredelijk ontslag volgens het Hof ‘s-Gravenhage: hogere wiskunde of ‘systematical madness’?


Tot voor kort wezen de vijf gerechtshoven toepassing van de kantonrechtersformule bij het bepalen van de schadevergoeding in geval van een kennelijk onredelijk ontslag unaniem van de hand.1 Het Hof ’s-Gravenhage heeft deze eensgezindheid op 14 oktober 2008 met maar liefst een zevental arresten doorbroken. De betreffende arresten zullen in deze bijdrage worden besproken. Bezien zal worden hoe zij zich verhouden tot eerdere en tot meer recente jurisprudentie van de Hoge Raad. Tevens zal aandacht worden besteed aan de vraag of toepassing van de door het hof voorgestelde formule naar verwachting daadwerkelijk zal leiden tot de door de rechtspraktijk op dit gebied zo gewenste eenheid en rechtszekerheid. 


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht