Art. - Overgang en bedrijfsgebonden arbeidsvoorwaarden: is er licht aan de horizon?


Recent hebben rechters in drie instanties in de Astron-zaken geoordeeld over de gevolgen van overgang van onderneming voor bedrijfsgebonden arbeidsvoorwaarden. In hoeverre kan jegens de verkrijger nakoming worden gevorderd van zulke arbeidsvoorwaarden en onder welke omstandigheden bestaat recht op compensatie van niet-overgaande aanspraken? Hieronder bespreek ik (het relevante gedeelte van) de drie uitspraken, waarna een kritische analyse en enkele slotopmerkingen volgen. Hierbij sluit ik mij grotendeels, maar niet geheel aan bij een eerdere analyse van Beltzer. 


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht