Art. - Overgang van onderneming


De regeling met betrekking tot overgang van onderneming gaat uit van de gedachte dat werknemers beschermd dienen te worden tegen het verlies van hun baan of een wijziging van hun arbeidsvoorwaarden indien de onderneming waar zij werkzaam zijn wordt overgenomen. Door de overgang van een onderneming gaan de rechten en verplichtingen die op dat tijdstip voor de werkgever in die onderneming voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst tussen hem en een daar werkzame werknemer van rechtswege over op de verkrijger (art. 7:663 BW). De criteria van overgang van onderneming zijn opgenomen in het tweede lid van art. 7:662 BW. Art. 7:662 lid 2 sub a BW definieert de overgang als “de overgang, ten gevolge van eenovereenkomst, een fusie of een splitsing van een economische eenheid die haar identiteit behoudt”. Art.7:662 lid 2 sub b BW definieert vervolgens de economische eenheid als een geheel van georganiseerde middelen, bestemd tot het ten uitvoer brengen van een al dan niet hoofdzakelijk economische activiteit. Het is vooral de invulling van de begrippen ten gevolge van een overeenkomst en economische eenheid die haar identiteit behoudt die hebben geleid en leiden tot een flinke stroom van jurisprudentie. Nu deze regelgeving is gebaseerd op een Europese richtlijn is ook de jurisprudentie van het Hof van Justitie van belang. Dit artikel beoogt een lijn in die rechtspraak te vinden en de grenzen van die begrippen op te zoeken. Het zal blijken dat die lijn niet altijd even eenvoudig te vinden is en de grenzen vooralsnog niet duidelijk zijn aangegeven.


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht