Naar de inhoud

Art. - Persoonlijke boetes in het mededingingsrecht en vrijwaringsperikelen

Sinds de Nederlandse kartelautoriteit Autoriteit Consument & Markt (‘ACM’) op 1 oktober 2007 de mogelijkheid heeft gekregen om ook natuurlijke personen te beboeten wegens betrokkenheid bij overtredingen van het kartelverbod heeft ACM dit verschillende keren gedaan.1 Per 1 juli 2016 is de maximum boete die ACM aan natuurlijke personen kan opleggen verhoogd tot € 900.000 (was € 450.000).2 In 2014 is bij een eerdere wetswijziging bepaald dat de betalingsverplichting door het instellen van bezwaar en beroep niet langer wordt opgeschort.3 Bij diezelfde wetswijziging is voorts bepaald dat ex-werknemers zich ten behoeve van hun voormalig werkgever niet langer kunnen beroepen op hun zwijgrecht. Hoog tijd om de tussenstand eens op te maken en enkele praktische gevolgen van deze ontwikkelingen voor ondernemingen te schetsen.

Inleiding

De verhoging van de maximale (persoonlijke) boete is vooral ingegeven vanuit de gedachte dat het toezicht van ACM effectief moet zijn. Dit gaat volgens de wetgever hand in hand met een voldoende afschrikwekkend effect. De verhoogde boetes gelden alleen voor kartelovertredingen die hebben plaatsgevonden na 1 juli 2016. Het opsporen en beëindigen van kartelovertredingen is voor ACM een serieuze aangelegenheid. Dat is niet verwonderlijk gelet op de boetetaakstelling die op ACM rust.4 Vanaf 2017 bedraagt deze taakstelling € 125 miljoen, jaarlijks te innen door middel van het opleggen van boetes aan ondernemingen.5 De minister van Economische Zaken heeft overigens de haalbaarheid van deze doelstelling al publiekelijk betwijfeld. Zie Brief van de Minister van Economische Zaken aan de Tweede Kamer d.d. 27 augustus 2013, ‘Wijziging van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt en enige andere wetten in verband met de…