Art. - Van overgang van onderneming en doelredeneringen:twee recente uitspraken van het Hof van Justitie


Richtlijn 2001/23/EG die ziet op het behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen1 (‘Richtlijn’) heeft met haar voorgangers2 tot veel jurisprudentie van het Hof van Justitie (‘HvJ’) geleid.3 Desondanks heeft de Richtlijn nog niet al haar geheimen prijsgegeven. Het HvJ moet er nog regelmatig aan te pas komen om uitleg te geven, zelfs als het om fundamentele vraagstukken gaat. Bij de interpretatie van de Richtlijn wordt vaak teruggevallen op de achtergrond en met name de doelen van de Richtlijn.4 Dit speelt ook een rol in twee recente uitspraken van het HvJ, Juuri5 en Klarenberg6, die in paragrafen 2 en 3 worden besproken. Daarna zal ik in paragraaf 4 deze uitspraken plaatsen in het licht van de doelen van de Richtlijn. Hierin zal worden beargumenteerd dat de doelen die de Richtlijn wil verwezenlijken tegenstrijdig kunnen zijn. In paragrafen 5 en 6 onderzoek ik de mogelijke invloed van beide uitspraken op de Nederlandse rechtspraktijk. Ik rond af met een korte samenvatting en enkele slotopmerkingen in paragraaf 7. Hieraan voorafgaand zal ik in paragraaf 1 kort ingaan op de achtergrond, de doelen en de inhoud van de Richtlijn. 


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht