Beantwoording Kamervragen expats


Samenvatting

De staatssecretaris van Financiën beantwoordt Tweede Kamervragen over de belastingaangiftes van expats. De vragen hebben betrekking op de adresgegevens van de expats en op de informatievoorziening aan de expats.

Nieuwe regelgeving

Vraag 1

Wat is uw reactie op het bericht 'De Belastingdienst vergeet steeds waar ik woon'?1

Antwoord

De belastingdienst heeft er veel baat bij te beschikken over het juiste en volledige adres van belanghebbenden. Dat geldt voor zowel inwoners als niet-inwoners. Bij emigratie naar het buitenland is het van groot belang dat de emigranten het juiste (volledige) adres doorgeven aan de gemeente van vertrek. In dat geval wordt het correcte adres gemuteerd in de bestanden van de Belastingdienst en dat adres wordt niet gewijzigd tenzij belanghebbende zelf daartoe actie onderneemt (of laat ondernemen). Bij remigratie naar Nederland en inschrijving in de bevolkingsadministratie volgt wel een mutatie. Bij verhuizingen in het buitenland wordt pas een nieuw adres in de bestanden opgenomen indien belanghebbende daarvan melding maakt. Een aantal emigranten maakt overigens gebruik van een postadres in Nederland omdat dit meer gemak oplevert dan een buitenlands adres.

Vraag 2

Hoeveel mensen met een Nederlands paspoort wonen er in het buitenland? Hoeveel van deze mensen zijn belastingplichtig in Nederland?

Antwoord

Volgens informatie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken wonen circa 700.000 personen met een Nederlands paspoort in het buitenland. Hoeveel van deze personen belastingplichtig zijn in Nederland is niet bekend, aangezien nationaliteit bij de uitvoering van de belastingwetgeving geen rol speelt.

Vraag 3

Om welke reden beschikken expats niet over een inlogcode voor DigiD? Is het mogelijk om deze inlogcode ook voor expats beschikbaar te maken? Zo nee, waarom…

Verder lezen
Terug naar overzicht