Beantwoording Tweede Kamervragen over particuliere pensioen-bv’s


Samenvatting

De staatssecretaris beantwoordt, mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, vragen over particuliere pensioen-bv's. De vragen gaan over particuliere pensioen-bv's die als gevolg van beleggingsverliezen geconfronteerd zijn of worden met een dekkingsgraad van beneden de 100%.

De staatssecretaris stelt dat herstel mogelijk is als de pensioeningangsdatum ver weg ligt. Zo niet, zal dat minder gemakkelijk gaan, maar dit is inherent aan de keuze om de risicodragende beleggingen van het lichaam niet om te zetten in risicomijdende waarden naarmate de pensioeningangsdatum dichterbij komt of is gekomen. Verder is de staatssecretaris niet voornemens om de definitie van 'niet voor verwezenlijking vatbare aanspraken' in art. 19b Wet LB 1964 te verruimen zodat daaronder ook de mogelijk lagere waarde van de beleggingen kan vallen.

Nieuwe regelgeving

Vragen ven de leden Remkes en Blok

1. Bent u er van op de hoogte dat ook sommige particuliere pensioen-bv's als gevolg van beleggingsverliezen geconfronteerd zijn/ worden met een dekkingsgraad van (ver) beneden de 100%?

2. Onderkent u ook dat het met name voor oudere pensioengerechtigden uiterst moeilijk, zo niet onmogelijk, zal zijn deze onderdekking nog te herstellen en dat dit met name bij aanzienlijke leeftijdsverschillen tussen partners tot problemen kan leiden?

Antwoord

Een particuliere pensioen bv (hierna: eigenbeheerlichaam) kan bij tegenvallende beleggingsresultaten worden geconfronteerd met een lage dekkingsgraad indien zij haar middelen belegt in risicodragende vermogensbestanddelen of indien zij anderszins vermogensverliezen lijdt. Deze onderdekking zal in het algemeen niet tot problemen leiden als de ingangsdatum van het pensioen nog ver weg is. Bij een dicht(er)bij liggende pensioeningangsdatum…

Verder lezen
Terug naar overzicht