Beheersovereenkomst had geen invloed op waardebepaling Wet WOZ


A drijft een agrarische onderneming. In 1996 sluit hij met Bureau Beheer Landbouwgronden een beheersovereenkomst op grond waarvan hij op een aantal percelen allerlei intensieve bewerkingen zoals bemesting, bemaling en beweiding achterwege dient te laten.

Aan Hof Amsterdam is gevraagd wat de gevolgen zijn van de beheersovereenkomst voor de WOZ-waarde. Partijen zijn het erover eens dat de grond op de waardepeildatum (1 januari 1995) is aan te merken als ten behoeve van de landbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond. Deze grond wordt bij de waardebepaling buiten aanmerking gelaten…

Verder lezen