Bekendmaking aanwijzingsbesluiten Natura 2000-gebieden Kolland en Overlangbroek (81), Noordhollands Duinreservaat (87) en Geuldal (157)


De Staatssecretaris van Economische Zaken (EZ) heeft in de Staatscourant de aanwijzingsbesluiten bekend gemaakt waarbij de volgende Natura 2000-gebieden zijn aangewezen: Kolland en Overlangbroek (81), Noordhollands Duinreservaat (87) en Geuldal (157). De aanwijzingen in het kader van de Habitatrichtlijn geschieden op grond van artikel 10a, lid 1 van de Natuurbeschermingswet 1998 en zijn het gevolg van de vaststelling door de Europese Commissie van de lijst van gebieden van communautair belang voor de Atlantische biogeografische regio (beschikking van 7 december 2004, laatstelijk gewijzigd door een uitvoeringsbesluit van 3 december 2014).

Aan deze aanwijzingsbesluiten is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure voorafgegaan. Tijdens deze procedure hebben de ontwerpbesluiten ter inzage gelegen en is de mogelijkheid geboden om een zienswijze in te dienen. Op grond van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken worden deze besluiten, wat betreft de kadastrale percelen die geheel of gedeeltelijk binnen de aangewezen gebieden liggen, in de kadastrale registratie als beperking ingeschreven.

Kolland en Overlangbroek (081)
Dit gebied is als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn) aangewezen. Het gebied is gelegen in het zuidoosten van de provincie Utrecht. Wijzigingen van begrenzing en doelen ten opzichte van het ontwerpaanwijzingsbesluit zijn in het definitieve besluit aangeduid en gemotiveerd. Het gebied was reeds eerder aangewezen middels het besluit van 30 december 2010. Dit besluit is door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 14 november 20102 vernietigd waardoor een nieuw besluit noodzakelijk was. Het gebied is hiermee opnieuw aangewezen als Natura 2000-gebied onder de naam: Kolland & Overlangbroek.

Noordhollands Duinreservaat (087)
Dit gebied is als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn) aangewezen. Het gebied omvat globaal het duingebied tussen Bergen en Wijk aan Zee. Wijzigingen van begrenzing en doelen ten opzichte van het ontwerpaanwijzingsbesluit zijn in het definitieve besluit aangeduid en gemotiveerd. Het gebied is hiermee aangewezen als Natura 2000- gebied onder de naam: Noordhollands Duinreservaat.

Geuldal (157)
Dit gebied is als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn) aangewezen. Het gebied dat is gelegen tussen Meerssen en Vaals omvat vooral beeklopen, natuurlijke graslanden en bossen in het stroomgebied van de Geul. Wijzigingen van begrenzing en doelen ten opzichte van het ontwerpaanwijzingsbesluit zijn in het definitieve besluit aangeduid en gemotiveerd. Het gebied is hiermee aangewezen als Natura 2000-gebied onder de naam: Geuldal.

Beroep
Belanghebbenden die hun zienswijze als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren hebben gebracht of die redelijkerwijs niet verweten kan worden dit niet gedaan te hebben, kunnen gedurende zes weken beroep instellen. De beroepstermijn vangt aan met ingang van de dag na de dag waarop de besluiten ter inzage zijn gelegd en loopt van 15 juli 2015 tot en met 25 augustus 2015. Het beroepschrift moet worden gezonden  naar: Raad van State Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019 te 2500 EA Den Haag.

Tijdens de terinzagelegging van 14 juli 2015 tot en met 25 augustus 2015 kan men de besluiten digitaal raadplegen via de website www.rijksoverheid.nl/natura2000; “Stand van zaken Aanwijzingsbesluiten”. Daarnaast kan men de papieren versie inzien op de vestiging van het Ministerie van Economische Zaken, Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC te Den Haag.

Nadere informatie
Meer informatie over Natura 2000 en gerelateerde onderwerpen is te vinden op de website www.rijksoverheid.nl/natura2000. Via deze website kan men ook de documenten die ter inzage liggen downloaden. Voor vragen over Natura 2000 of het opvragen van (achtergrond)documenten kan men contact opnemen met het klantcontactcentrum van RVO.nl, telefoon 088-042 42 42.
Bekendmaking aanwijzingsbesluiten Natura 2000-gebieden Kolland en Overlangbroek (81), Noordhollands Duinreservaat (87) en Geuldal (157)

 

Verder lezen
Terug naar overzicht