Bekendmaking ontwerpwijzigingsbesluit 11 Natura 2000-gebieden


De staatssecretaris van Economische Zaken (EZ) heeft in de Staatscourant bekend gemaakt dat zij ter uitvoering van richtlijn nr. 92/43/EEG (Habitatrichtlijn) voornemens is de aanwijzingsbesluiten van de hieronder genoemde Natura 2000-gebieden te wijzigen: Duinen Terschelling van 30 januari 2009 (Stcrt. 2009, 38), Duinen Schiermonnikoog van 30 januari 2009 (Stcrt. 2009, 38), Lieftinghsbroek van 23 mei 2013 (Stcrt. 2013, 14643), Fochteloërveen van 23 mei 2013 (Stcrt. 2013, 14643), Drentsche Aa-gebied van 4 juli 2013 (Stcrt. 2013, 19978), Drouwenerzand van 25 april 2013 (Stcrt. 2013, 12211), Bergvennen & Brecklenkampse Veld van 23 mei 2013 (Stcrt. 2013, 14643), Aamsveen van 23 mei 2013 (Stcrt. 2013, 14643), Wooldse Veen van 11 juni 2014 (Stcrt. 2014, 17732), Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek van 23 mei 2013 (Stcrt. 2013, 14643) en Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux van 4 juli 2013 (Stcrt. 2013, 19978).

De 11 hierboven genoemde Natura 2000-gebieden zijn aangewezen voor een aantal habitattypen (één per gebied) die niet in het gebied aanwezig blijken. De waarden en de daarvoor gestelde instandhoudingsdoelstellingen (doelen) worden met dit wijzigingsbesluit verwijderd. In 10 van deze gebieden blijken ook habitattypen (in totaal 20) aanwezig waarvoor bij de aanwijzing geen doelen zijn gesteld. Deze doelen worden middels dit wijzigingsbesluit aan de betreffende aanwijzingsbesluiten toegevoegd. Hieronder wordt per gebied aangegeven om welke wijzigingen in de aanwijzingsbesluiten het gaat.

Het habitattype Duinbossen, binnenduinrand (H2180, subtype C) komt voor dit gebied als waarde te vervallen (het habitattype blijft gehandhaafd wegens het voorkomen van de subtypen A en B). De habitattypen Slijkgrasvelden (H1320) en Blauwgraslanden (H6410) die in het gebied zijn vastgesteld, zijn als waarden toegevoegd. De betreffende doelen zijn aangepast dan wel toegevoegd.

Het habitattype Duinen met kraaiheide (H2140) komt voor dit gebied als waarde te vervallen. De habitattypen Zilte pionierbegroeiingen (H1310) en Schorren en zilte graslanden (H1330) die in het gebied zijn vastgesteld, zijn als waarden toegevoegd. De betreffende doelen zijn verwijderd dan wel toegevoegd.

Het habitattype Vochtige alluviale bossen (H91E0) komt voor dit gebied als waarde te vervallen. Het habitattype Hoogveenbossen (H91D0) dat in het gebied is vastgesteld, is als waarde toegevoegd. De betreffende doelen zijn verwijderd dan wel toegevoegd.

Het habitattype Zure vennen (H3160) komt voor dit gebied als waarde te vervallen. Het habitattype Binnenlandse kraaiheibegroeiingen (H2320) dat in het gebied is vastgesteld, is als waarde toegevoegd. De betreffende doelen zijn verwijderd dan wel toegevoegd.

Het habitattype Overgangs- en trilveen, veenmosrietlanden (H7140, subtype B) komt voor dit gebied als waarde te vervallen (het habitattype blijft gehandhaafd wegens het voorkomen van subtypen A). De habitattypen Zandverstuivingen (H2330) en Beuken-/eikenbossen met hulst (H9120) die in het gebied zijn vastgesteld, zijn als waarden toegevoegd. De betreffende doelen zijn aangepast dan wel toegevoegd.

Het habitattype Oude eikenbossen (H9190) komt voor dit gebied als waarde te vervallen. Het betreffende doel is verwijderd.

Het habitattype Stuifzandheiden met struikhei (H2310) komt voor dit gebied als waarde te vervallen. De habitattypen Zure vennen (H3160) en Hoogveenbossen (H91D0) die in het gebied zijn vastgesteld, zijn als waarden toegevoegd. De betreffende doelen zijn verwijderd dan wel toegevoegd.

Het habitattype Hoogveenbossen (H91D0) komt voor dit gebied als waarde te vervallen. De habitattypen Zwak gebufferde vennen (H3130), Blauwgraslanden (H6410), Actief hoogvenen, hoogveenlandschap (H7110, subtype A), Beuken-/eikenbossen met hulst (H9120) en Oude eikenbossen (H9190) die in het gebied zijn vastgesteld, zijn als waarden toegevoegd. De betreffende doelen zijn verwijderd dan wel toegevoegd.

Het habitattype Hoogveenbossen (H91D0) komt voor dit gebied als waarde te vervallen. Het habitattype Heischrale graslanden (H6230) dat in het gebied is vastgesteld, is als waarde toegevoegd. De betreffende doelen zijn verwijderd dan wel toegevoegd.

Het habitattype Glanshaverhooilanden (H6510) komt voor dit gebied als waarde te vervallen. Het habitattype Ruigten en zomen, moerasspirea (H6430, subtype A) dat in het gebied is vastgesteld, is als waarde toegevoegd. De betreffende doelen zijn verwijderd dan wel toegevoegd.

Het habitattype Jeneverbesstruwelen (H5130) komt voor dit gebied als waarde te vervallen. De habitattypen Kranswierwateren (H3140), Overgangs- en trilvenen, trilvenen (H7140, subtype A) en Oude eikenbossen (H9190) die in het gebied zijn vastgesteld, zijn als waarden toegevoegd. De betreffende doelen zijn verwijderd dan wel toegevoegd.

Tijdens de terinzagelegging van woensdag 4 maart 2015 tot en met woensdag 15 april 2015 kunnen de besluiten digitaal worden geraadpleegd raadplegen via de website www.rijksoverheid.nl/natura2000. Daarnaast kan men gedurende de hiervoor genoemde periode de papieren versie inzien op de vestiging van het ministerie van Economische Zaken, Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag. Belanghebbenden hebben het recht om binnen de gestelde inspraaktermijn schriftelijk of mondeling een zienswijze op het ontwerpwijzigingsbesluit in te dienen. De inspraaktermijn loopt van woensdag 4 maart 2015 tot en met woensdag 15 april 2015.

De schriftelijke reactie kan, onder vermelding van de naam van het gebied waarop de zienswijze betrekking heeft, tot en met woensdag 15 april 2015 worden gestuurd naar: Ministerie van Economische Zaken, t.a.v. Natura 2000/ontwerp Afwezige waarden, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag. Een reactie kan men ook digitaal via internet indienen naar het e-mailadres zienswijzenatura2000@minez.nl.

Indien men mondeling wil inspreken, kan dit tot uiterlijk woensdag 15 april 2015 via het klantcontactcentrum van RVO.nl, telefoon 088 – 042 42 42. Overeenkomstig artikel 3:17 van de Algemene wet bestuursrecht wordt een verslag gemaakt van hetgeen mondeling naar voren is gebracht.

Meer informatie over Natura 2000 en gerelateerde onderwerpen is te vinden u op de website www.rijksoverheid.nl/natura2000. Via deze website kan men ook de documenten die ter inzage liggen downloaden.
Bekendmaking ontwerpwijzigingsbesluit 11 Natura 2000-gebieden

 

Verder lezen
Terug naar overzicht