Belang bij een nadere uitleg van het begrip ‘belang’!


Met ingang van 1 januari 2008 is in art. 4, lid 3, Wet op belastingen van rechtsverkeer (WBR) de koppeling met de gerechtigheid tot het geplaatste kapitaal losgelaten en het begrip ‘belang’ geïntroduceerd. Er bestaat in de praktijk veel onduidelijkheid over de uitleg van het begrip ‘belang’. In dit artikel ga ik hierop nader in.

1 Inleiding

Sinds 1 januari 2008 is sprake van een belaste verkrijging voor de overdrachtsbelasting indien, al dan niet tezamen met een verbonden lichaam en/of een verbonden natuurlijk persoon, een ‘belang’ van ten minste een derde in een onroerendzaaklichaam (OZL) wordt verkregen dan wel wordt vergroot (art. 4, lid 3, WBR).

Met de introductie van het begrip ‘belang’ heeft de wetgever beoogd een materieel criterium te introduceren in vergelijking tot het formele criterium van de gerechtigheid tot het geplaatste aandelenkapitaal dat voorheen als maatstaf gold. In het wetgevingsproces is echter zeer beperkt aandacht besteed aan de uitleg van het begrip ‘belang’. De staatssecretaris heeft aangegeven dat het een open norm is, waarvan de invulling aan de praktijk en de jurisprudentie wordt overgelaten.

In deze bijdrage ga ik in op de uitleg van het begrip ‘belang’ in de zin van art. 4, lid 3, WBR (belangeis).

2 Achtergrond introductie ‘belang’

Het begrip ‘belang’ is, zoals uit de parlementaire behandeling blijkt, geïntroduceerd om constructies met soortaandelen die gericht waren op het besparen van overdrachtsbelasting tegen te gaan3.

Uit de voorbeelden in de parlementaire behandeling, blijkt dat de staatssecretaris hiermee specifiek doelde op constructies waarbij het…

Verder lezen
Terug naar overzicht