Belanghebbende is terecht aansprakelijk gesteld voor onbetaald gebleven belastingschulden


Samenvatting

Belanghebbende is registeraccountant. Hij en zijn echtgenote zijn enig aandeelhouders en bestuurders van A bv, die bestuurder en enig aandeelhouder is van B bv. A bv en B bv vormen een fiscale eenheid. De ondernemingsactiviteiten bestaan uit het exploiteren van een accountants- en belastingadvieskantoor, waarin belanghebbende en de echtgenote de enige werkzame personen zijn. Belanghebbende is als bestuurder aansprakelijk gesteld voor door de fiscale eenheid onbetaald gelaten naheffingsaanslag omzetbelasting, boete, invorderingsrente en -kosten. Volgens het hof heeft de ontvanger aannemelijk gemaakt dat het aan opzet, dan wel grove schuld van de fiscale eenheid, werkzaam in de administratieve en fiscale dienstverlening en met een registeraccountant als een van de bestuurders, te wijten is dat omzetbelasting is nageheven. Er is voorbelasting in aftrek gebracht ter zake van facturen van schadevergoedingen, die niet betreffen een met omzetbelasting belaste prestatie verricht jegens (de vennootschappen van) de fiscale eenheid. Daarbij wijken de aangiften ernstig af van de gegevens uit de administratie en er is meer voorbelasting in aftrek gebracht dan uit de administratie volgt. Bij het indienen van de aangiften omzetbelasting zal bewust van de administratie zijn afgeweken, hetgeen voor elk tijdvak leidde tot een terug te ontvangen bedrag. De verslechterende gezondheidstoestand van belanghebbende en de echtgenote – die de administratie verzorgde – is maanden of jaren later opgetreden dan de aangiften zijn ingediend en kan de onjuiste aangiften niet verklaren. Belanghebbende maakt niet aannemelijk dat het laten ontstaan van een situatie waarbij het doen van een bevrijdende mededeling van betalingsonmacht niet mogelijk was, niet aan hem te wijten is. Daarom wordt belanghebbende niet toegelaten tot de mogelijkheid van het weerleggen van het vermoeden…

Verder lezen
Terug naar overzicht