Belastingplan 2009: financiering van indirect gehouden vastgoed door fiscale beleggingsinstellingen


Art 28 Wet VPB 1969

In het Belastingplan 2009 is een voorstel opgenomen dat relevant is voor vastgoedfondsen die de status van fiscale beleggingsinstelling (‘fbi’) hebben en die ook indirect in vastgoed beleggen. Voorgesteld is namelijk om art. 28 Wet VPB 1969 zodanig te wijzigen dat belangen in met de fbi verbonden lichamen waarvan de bezittingen geconsolideerd beschouwd doorgaans ten minste nagenoeg uitsluitend (voor 90% of meer) bestaan uit onroerende zaken worden gelijkgesteld met vastgoed. Het verstrekken van garanties en het uitlenen van gelden die van derden zijn ingeleend ten behoeve van dergelijke lichamen wordt expliciet als beleggen aangemerkt. Voor de toepassing van het bepalen van de financieringslimiet worden voorts de van derden ingeleende gelden en de daarmee verband houdende vorderingen op deze verbonden vastgoedichamen buiten beschouwing gelaten.

Het gevolg hiervan is dat een fbi makkelijker indirect gehouden vastgoed kan financieren. Immers, onder de huidige wetgeving telt de waarde van de deelneming slechts voor 20% mee voor de bepaling of aan het financieringsvereiste wordt voldaan, terwijl straks uitgegaan mag worden van 60% van de waarde van de deelneming.

Verder lezen
Terug naar overzicht