Naar de inhoud

Belastingplan 2018

Samenvatting

Het pakket Belastingplan 2018 bevat een viertal afzonderlijke wetsontwerpen:

- Belastingplan 2018

- Wet Overige Fiscale Maatregelen 2018

- Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling

- Wet afschaffing van de btw-landbouwregeling

In het wetsvoorstel Belastingplan 2018 zijn maatregelen opgenomen op het gebied van:

Inkomensbeleid

- De maximale algemene heffingskorting wordt (na indexatie) verlaagd;

- Het hoge bedrag van de ouderenkorting wordt (na indexatie) verhoogd;

- De alleenstaande ouderenkorting wordt (na indexatie) verlaagd.

Inkomstenbelasting

- Een omissie op het gebied van verlaging van de energie-investeringsaftrek wordt hersteld.

Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen

- Herinvoering 10%-regeling in geval van vertrek van een partner of medebewoner.

Vennootschapsbelasting

- Ten aanzien van de dubbele zakelijkheidstoets bij derdenfinanciering wordt voorgesteld om nog explicieter in de wettekst tot uitdrukking te brengen dat ook in situaties dat een belastingplichtige aannemelijk heeft gemaakt dat een schuld die rechtens is aangegaan met een verbonden lichaam in feite is verschuldigd aan een derde, de belastingplichtige tevens aannemelijk dient te maken dat aan de met die schuld gefinancierde rechtshandeling in overwegende mate zakelijke overwegingen ten grondslag liggen.

- Uitvoering van de motie Van Vliet door uitbreiding van het artikel dat dubbele verliesneming bij vorderingen via top- of tussenmaatschappijen voorkomt.

Kansspelbelasting

- Tijdelijke verhoging tarief met 1,1% tot 30,1%

Omzetbelasting

- Aanscherping definitie geneesmiddelen

- Aanpassing tariefbepalingen omzetbelasting met betrekking tot zeeschepen

- Vormgeving tariefbepalingen luchtvaartuigen

Belasting van personenauto’s en motorrijwielen

- Naar aanleiding van jurisprudentie van de Hoge Raad stelt het kabinet voor in de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 (Wet BPM 1992) te regelen dat in…