Beoordeling melding bodemsanering in eigen beheer (1997.10.2107)


Degene die voornemens is de bodem te saneren of handelingen te verrichten waardoor de verontreiniging wordt verminderd of verplaatst, moet dit voornemen op grond van art. 28 Wet bodembescherming melden bij GS. Wanneer deze melding betrekking heeft op een voorgenomen sanering van een ernstig geval van verontreiniging, mag pas met de uitvoering van sanering worden begonnen nadat het saneringsplan door GS is goedgekeurd. De model-Provinciale Milieuverordening bepaalt dat op deze procedure Afd. 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is. Dit betekent dat…

Verder lezen