Beroep op toepassing meestbegunstigingsclausule via gemeenschapsrecht afgewezen (1997.22.3250)


A woont in Frankrijk en is in Nederland vermogensbelastingverschuldigd over zijn in Nederland gelegen onroerende zaken. Op grond van de Wet op de vermogensbelastingheeft A geen recht op toepassing van de belastingvrije som (art. 14 Wet VB). A meent dat er sprake is van discriminatie en doet een beroep op analoge toepassing van het verdrag tussen Nederland en België. In dat verdrag is opgenomen dat natuurlijke personen die inwoner zijn van België dezelfde persoonlijke aftrekken en verminderingen genieten uit hoofde van burgerlijke staat of samenstelling van het gezin als Nederland…

Verder lezen