Beschikking aanwijzing opsporingsambtenaren Wet op het afbetalingsstelsel 1961 [Tekst geldig vanaf 01-05-2003]

[Tekst geldig vanaf 01-05-2003]De Minister van Justitie,

Gezien een schrijven van de Staatssecretaris van Economische Zaken, gedateerd december 1963, kenmerk Directie W.J.A., 663/1625;

Gelet op de artikelen 1, onder 3°., d, en 17, 1ste lid, onder 2°., van de Wet op de economische delicten,

Besluit:

Enig artikel

  1. Als ambtenaren, belast met de opsporing van overtredingen van de voorschriften, gesteld bij of krachtens de wet van 13 juli 1961, Stb. 218, houdende regelen tot bevordering van een goede toepassing van het afbetalingsstelsel (Wet op het Afbetalingsstelsel 1961), worden aangewezen de controleurs van de Economische Controledienst.

  2. Deze beschikking wordt bekendgemaakt in de Nederlandse Staatscourant en treedt in werking op de dag na die harer bekendmaking.

's-Gravenhage, 22 januari 1964

De minister voornoemd,

Y. Scholten
Verder lezen
Terug naar overzicht