Besluit beperking openbaarheid archief Commissies op het gebied van Personeelsbeleid, (1966) 1978–1986 [Tekst geldig vanaf 03-10-2017]

[Tekst geldig vanaf 03-10-2017]De Minister van Buitenlandse Zaken, te Den Haag

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a, van de Archiefwet 1995, artikel 10 van het Archiefbesluit 1995, en het advies van de algemene rijksarchivaris d.d. 29 augustus 2017, no: 1040880.

Besluit


Artikel 1

Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in het eerste kolom, beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in het tweede kolom.

Inventarisnummer:

Beperkt openbaar tot 1 januari:

157

2056

158

2053

165

2060

216

2059

217

2060

218

2055

219

2057


Artikel 2

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 1, is tot openbaarwording uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.


Artikel 3

Het vervaardigen van reproducties van documenten geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 1, is tot openbaarwording uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.


Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief van de Commissies op het gebied van Personeelsbeleid, (1966) 1978–1986.’

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Namens deze:

Hoofd DVB/IA,

N. van Heezik
Verder lezen
Terug naar overzicht