Besluit beperking openbaarheid archieven Directoraat-Generaal Personeel en zijn directies en afdelingen, (1972) 1976–1991 (1992) [Tekst geldig vanaf 12-05-2017]

[Tekst geldig vanaf 12-05-2017]De Minister van Defensie,

Overwegende dat een aantal dossiers in de archieven van het Directoraat-Generaal Personeel en zijn directies en afdelingen, (1972) 1976–1991 (1992), beperkingen aan de openbaarheid behoeft:

Gelet op artikel 15, lid 1, onder b van de Archiefwet 1995 en artikel 10 van het Archiefbesluit 1995;

Gehoord het advies van de algemene rijksarchivaris d.d. 21-07-2016, met kenmerk EDOC-#1041646-v1.

Besluit:


Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van nog levende personen zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom. De beperking vervalt indien ten overstaan van de beheerder van het Nationaal Archief, de algemene rijksarchivaris, is aangetoond dat de persoon (of personen) op wie het dossier betrekking heeft, is (zijn) overleden.

Inventarisnummers:

Beperkt openbaar tot 1 januari:

500

2065

1006

2055

1007

2060


Artikel 2

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijk verkregen toestemming van de algemene rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden. Behandeling van verzoeken tot inzage en het verlenen van inzage zelf geschieden volgens de daarvoor bij het Nationaal Archief geldende procedures.


Artikel 3

Het vervaardigen van reproducties van documenten geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemene rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.


Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van de archieven van het Directoraat-Generaal Personeel en zijn directies en afdelingen, (1972) 1976–1991 (1992)’.

Den Haag, 02-05-2017

De Minister van Defensie,

voor deze,

Secretaris-Generaal

W.J.P. Geerts
Verder lezen
Terug naar overzicht