Naar de inhoud

Besluit tijdelijke toekenning internationale signaleringspuntcodes [Tekst geldig vanaf 01-01-2017]

[Tekst geldig vanaf 01-01-2017]

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 4.2, vijfde lid, van de Telecommunicatiewet;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. nummerplan:

het Nummerplan internationale signaleringspuntcodes;

b. internationale netwerkpunten:

adressen van telefooncentrales en van de randapparatuur die een rol spelen in het proces van informatie-uitwisseling tussen telefooncentrales.

Artikel 2

1.

Het college kan, in afwijking van het bepaalde in de bijlage van het nummerplan, voor de bestemming internationaal netwerkpunt een vijf-cijferig nummer toekennen beginnende met de cijfers 2-142-0 tot en met 2-142-7.

2.

De mogelijkheid om op grond van dit besluit nummers toe te kennen als bedoeld in het eerste lid vervalt op de datum van inwerkingtreding van het in voorbereiding zijnde besluit tot wijziging van het nummerplan met dezelfde strekking als dit besluit.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant, waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit tijdelijke toekenning internationale signaleringspuntcodes.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

J.M. de Vries