Besluit toezichthouders Subsidieregeling breedband Kenniswijk [Tekst geldig vanaf 01-07-2015]

[Tekst geldig vanaf 01-07-2015]De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 6 van de Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat;

Besluit:


Artikel 1

Met het toezicht op de naleving van artikel 10 van de Subsidieregeling breedband Kenniswijk zijn belast de medewerkers van het agentschap LASER van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij voor zover zij binnen LASER belast zijn met het toezicht op de uitvoering van die regeling.


Artikel 2

De toezichthouders beschikken niet over de bevoegdheden, bedoeld in artikel 5:19 van de Algemene wet bestuursrecht.


Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.


Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit toezichthouders Subsidieregeling breedband Kenniswijk.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 10 september 2002

De Minister van Economische Zaken,

H.Ph.J.B. Heinsbroek
Verder lezen
Terug naar overzicht