Naar de inhoud

Besluit tweede verlenging Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit in Staatscourant

Op 7 december is het Besluit van 6 december met betrekking tot verlenging van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) in de Staatscourant gepubliceerd. Met dit besluit wordt de periode waarop het NSL betrekking heeft voor de tweede maal verlengd, deze keer tot het moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet ([%OP STB 2016, 156|Staatsblad 2016, nr. 156). Met de verlenging wordt geen wijziging in het functioneren van het NSL beoogd.

Het NSL is in 2010 vastgesteld voor een periode van oorspronkelijk 5 jaar. In 2014 is de looptijd verlengd tot 1 januari 2017 (Staatscourant 2014, nr. 15920).

Doel NSL

Het primaire doel van het NSL is voldoen aan de Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit, met het oog op het terugdringen van gezondheidsrisico’s en ingeval van overschrijdingen, deze periode van overschrijding zo kort mogelijk te houden. In het NSL staan projecten en maatregelen die effect hebben op de luchtkwaliteit en die het Rijk, provincies en gemeenten hebben uitgevoerd of nog gaan uitvoeren de komende jaren. De maatregelen zorgen ervoor dat de luchtkwaliteit verbetert en dat de projecten die in het NSL staan niet leiden tot overschrijding van de grenswaarden. Projecten die zijn opgenomen in het NSL kunnen voor de juridische onderbouwing voor het aspect luchtkwaliteit, gebruik maken van programmatoetsing. Elk jaar vindt monitoring van het NSL plaats om de voortgang te bewaken. Dat betreft zowel de uitvoering van projecten en maatregelen als de luchtkwaliteit.

Monitoring  

Uit de monitoring van het NSL is de afgelopen jaren gebleken dat de lucht steeds schoner wordt. De meest recente monitoring van het NSL uit 2016 over het jaar 2015 laat zien dat er op een beperkt aantal plekken in Nederland overschrijdingen van de Europese grenswaarden zijn en dat het aantal in de toekomst zal afnemen. Echter, zolang er nog overschrijdingen bestaan is het op grond van de Europese richtlijn luchtkwaliteit (2008/50/EG) noodzakelijk om een luchtkwaliteitsplan te hebben dat passende maatregelen bevat om de termijn van overschrijding zo kort mogelijk te gehouden. Het NSL voorziet hierin.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

Bron: Staatscourant 2016, nr. 66050

Wetgeving
Jurisprudentie
Officiële publicatiesStaatscourant 2016, nr. 66050
Staatscourant 2014, nr. 15920
STB 2016, 156
Europese regelgevingEuropese richtlijn luchtkwaliteit (2008/50/EG)
Soort nieuwsWetgeving
Publicatiedatum20-12-2016
Nummer2016/0706